דיני עבודה

האם עובד/ת זכאי/ת להיעדר בתשלום מעבודתו, בשל מחלת בן/בת זוגו? מה דין היעדרות זו?

מה הזכויות במקרה שבן הזוג שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום

בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ”ח-1998, ולתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ”ט-1999, עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. יצויין, כי מחלת בן הזוג תזכה את העובד בהיעדרות וזקיפת ימים אלו על חשבונו רק כאשר בן הזוג שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, שהן לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית.

בנוגע לחובת הודעה למעביד ואישור רפואי, נקבע כי עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו בשל מחלת בן זוג, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות. להודעה זו עליו לצרף אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג (או רופא מחליף) בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום.

לגבי היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג, החוק קובע כי עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד. בחישוב מספר ימי ההיעדרות הללו יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד מכוח ההוראה הרגילה שהוזכרה לעיל, בנוגע להיעדרות בשל מחלת בן זוג, המתירה היעדרות של שישה ימים בשנה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il