דיני עבודה

הפחתת דמי הבראה לעובדים בשנת 2024 – הנחיות ליישום

החוק, שמטרתו מימון הטבות למשרתי מילואים, קובע כי על אף האמור בכל הסכם או נוהג, על המעסיק להפחית מתשלום דמי ההבראה לשנת 2024 את המחיר של יום הבראה אחד לגבי כל עובד…

ביום 18.3.24 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד-2024.
החוק קובע כי שווי יום ההבראה בשנת 2024 יוקפא ולא יעודכן כך שסכום יום ההבראה יהיה זהה לסכום יום ההבראה בשנת 2023, דהיינו 418 ש”ח במגזר הפרטי ו-471.4 ש”ח במגזר הציבורי.
עוד קובע החוק על המעסיק להפחית מתשלום דמי ההבראה לשנת 2024 את המחיר של יום הבראה אחד החל לגבי כל עובד (למעט עובד המועסק ע”י יחיד שלא במסגרת עסק) במועד בו הוא משלם את דמי ההבראה.

קביעת “מחיר יום הבראה” להפחתה מדמי ההבראה המשולמים לעובד –

 • ממשכורת עובד המועסק במשרה מלאה – יופחת יום הבראה אחד.
 • ממשכורת עובד המועסק במשרה חלקית – יופחת חלק יחסי מיום ההבראה בהתאם לחלקיות המשרה.
 • ממשכורת עובד המועסק בחלק מהתקופה שבעדה משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024 – יופחת חלק יחסי מיום ההבראה בהתאם לחלקיות ההעסקה באותה תקופה.
 • ממשכורתו של עובד המועסק במשרה חלקית וכן בחלק מהתקופה שבעדה משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024, יופחת חלק יחסי מיום ההבראה בהתאם למכפלה של חלקיות המשרה וחלקיות ההעסקה. לדוגמה: עובד המועסק ב 75% משרה ודמי ההבראה משולמים לו רק בגין שישה חודשי עבודה – יופחתו משכרו 37.5% ממחיר יום ההבראה.
 • ממשכורת עובד שמשכורתו החודשית הממוצעת ברוטו בתקופה שמינואר 2024 עד מרץ 2024 אינה עולה על 6,000 ש”ח והוא זכאי לחמישה ימי הבראה בלבד – יופחת חצי יום הבראה בלבד. אם העובד לא היה זכאי למשכורת בעד חודש מהחודשים האמורים, יובאו בחשבון, במקום שלושת החודשים האמורים, שלושת החודשים האחרונים שקדמו לחודש אפריל 2024 שבהם היה זכאי למשכורת.
  כאשר מדובר בעובד במשרה חלקית, יופחת חצי יום הבראה כאשר רק במידה ומשכורתו הממוצעת אינה עולה על 6,000 ש”ח כפול חלקיות משרתו.  לדוגמה: משכורתו החודשית הממוצעת של עובד המועסק ב- 75% משרה עומדת על 4,000 ₪. שכרו נמוך מ- 4,500 ₪ המהווים 75% מ- 6,000 ₪, ולכן הוא נכנס להגדרת “עובד בהפחתה חלקית” ככל שהוא זכאי לחמישה ימי הבראה בלבד.
 • עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק בשנת 2023 וזכאי בשנת 2024 לראשונה לתשלום דמי הבראה, ותשלום דמי ההבראה ששולם לו מתייחס לתקופה העולה על 12 חודשים – לעניין סכום ההשתתפות, הקפאת סכום יום ההבראה בגין זכאותו לדמי הבראה יהיה עבור 12 חודשים בלבד.

מועדי הפחתת יום ההבראה –

 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי – יופחת מחיר יום הבראה ביום התשלום.
 • עובד שדמי הבראה משולמים לו באופן חודשי –  תבוצע הפחתה של 1/12 מהתשלום מדי חודש. במועד הראשון בו המעסיק מפחית לעובד את דמי ההבראה, יהיה עליו להפחית את סכומי ההבראה החל מינואר 2024.

העברת סכום ההשתתפות –

הסכום שיופחת ע”י המעסיק (להלן: “סכום ההשתתפות“), יועבר ע”י המעסיק באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור. כמו כן, כי לא יראו את סכום ההשתתפות ששולם לפקיד השומה כהכנסה בידי העובד לעניין פקודת מס הכנסה.
סכום ההשתתפות כולל –
1. מחיר יום ההבראה שחושב לגבי כל עובד.
2. תשלומי חובה שעל המעסיק לשלם לפי חוק הביטוח הלאומי וחוק מס ערך מוסף (מס שכר), ולגבי מעסיק שמעביר תשלומים לקרן השתלמות– גם הסכום שעליו להעביר לקרן השתלמות בעבור העובד, והכול בשל תשלום מחיר יום הבראה לגבי העובד.
3. לגבי מעסיק שחלה עליו חובת עדכון סכום יום ההבראה מדי שנה לפי התחייבות בהסכם או בנוהג – כלל הסכום שנחסך למעסיק בעניין תשלום דמי הבראה בשנת 2024 בשל הקפאת הסכום של יום הבראה שלפיו מחושבים דמי ההבראה בשנת 2024 לגבי העובד, בתוספת תשלומי החובה כמפורט בסעיף ב לעיל, שהיה עליו לשלם בשל הסכום האמור, לגבי העובד, אלמלא הקפאת סכום יום ההבראה.
4. לא תובא בחשבון הפחתת דמי ההבראה או הפחתת המשכורת לעניין הסכום המשולם בעד העובד לקופת גמל לקצבה ולעניין ההכנסה לחישוב תשלומים לקופת גמל לקצבה, או החיוב במס או הפטור ממנו בשל תשלומים כאמור, לפי העניין.

דגשים נוספים

 • אין תוקף להוראה בהסכם עבודה שלפיה תשלום דמי ההבראה האמורים להיות משולמים בשנת 2024 יעשה במועד שאינו במהלך השנה האמורה.
 • ככל שנקבעה הוראה בהסכם לאחר יום 1.1.2024 לפיה אין לעדכן את סכום יום ההבראה בשנת 2024 , אין בכך כדי לגרוע מחובת המעסיק להעביר לפקיד השומה את סכום ההשתתפות שהיה חל אלמלא הוראה זו.
 • הוראות החוק חלות גם על חיילים המשרתים בצבא קבע.
 • עובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד, כל מעסיק יפעל בהתאם להנחיה זו בגין דמי ההבראה שהוא משלם בשנת 2024 .
 • במקרה בו עובד סיים את עבודתו אצל המעסיק ושולמו לו דמי הבראה בשנת 2024 לרבות תשלומי הפרשים וכלל חובות המעסיק, בטרם כניסת החוק לתוקף, אין חובת תשלום של סכום ההשתתפות.
 • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לקבוע בחוק.

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il