דיני עבודה

תשלום תוספת יומית גלובלית עבור עבודה בשעות נוספות

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, דן בית הדין האזורי לעבודה בטענת עובד אשר כי שכרו פוצל באופן פיקטיבי לשכר יומי ולתוספת שעות נוספות גלובלית יומית.

באותו מקרה, שכרו של העובד, אזרח אריתריאה, הורכב, בין היתר, משכר יומי ומתוספת יומית גלובלית ששולמה לו בגין ימי עבודתו כתשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות. לטענת העובד המדובר בפיצול פיקטיבי של השכר ואין לראות ברכיב התוספת הגלובלית כגמול עבור עבודה בשעות נוספות, אלא כחלק משכר היסוד.

בית הדין קבע כי הפסיקה הכירה בלגיטימיות של תשלום גמול גלובלי בגין שעות נוספות בכפוף לקיומם של מספר תנאים, שנועדו להבטיח כי זכויות העובד לא יקופחו, וכי תכלית חוק שעות עבודה ומנוחה תוגשם ולא תסוכל, וביניהם: הסכמה ברורה ומדעת של העובד לצורת תשלום זו, המוצאת ביטוי גם בתלוש השכר שבו הפרדה ברורה בין שכר היסוד לבין גמול השעות הנוספות הגלובלי; שיעור הוגן וסביר של גמול השעות הנוספות הגלובלי, המבטא לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לעובד לפי חוק ועמידה הן של השכר והן של הגמול הגלובלי באופן עצמאי בדרישות חקיקת המגן; מעקב של המעסיק אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל.

לצד התנאים המוזכרים לעיל, שתכליתם לוודא כי רכיב השעות הנוספות הגלובליות אינו פוגע בהסדר הקוגנטי הגלום בחוק שעות עבודה ומנוחה, יש להשתכנע כי מדובר ברכיב אותנטי המשולם בגין עבודה נוספת ולא בתשלום שמשמש מסווה לתשלום שכר רגיל.

בית הדין קבע כי לא שוכנע כי גמול העבודה עבור שעות נוספות גלובליות ששולם לעובד הינו פיקטיבי. העובדה ששולמה לעובד תוספת גלובלית יומית עבור כל יום עבודה, אינה מעידה, לכשעצמה על פיצול פיקטיבי של רכיבי השכר. תשלום יומי עבור שעות נוספות תואם למתכונת תשלום השכר של העובד והרציונל שעומד בבסיסו אינו שונה מזה העומד ביסוד תשלום גמול שעות נוספות גלובלי חודשי, ובלבד שהתגמול הגלובלי אינו מקפח את זכויות העובד ועומד במבחנים שנקבעו בפסיקה.

בית הדין קבע כי הסבריה של המעסיקה אודות השינויים בשכר ומתכונת העבודה בפועל, לא תואמים את העולה מדוחות הנוכחות. בהתאם לפסיקה חוסר סדירות עשוי ללמד על פיקטיביות. כך גם העלאת גמול השעות הגלובלי, ללא שינוי בשכר הבסיס, שעה שלא הוכח שינוי בדפוס העבודה. עם זאת, בין העדר תקינות לבין פיקטיביות תלושי השכר המבוססת על קביעה כי רכיב השעות הנוספות הגלובלי המפורט בתלוש הינו למראית עין ומהווה שכר מוסווה קיימת כברת דרך.

נקבע על יסוד מכלול נסיבות העניין, כי הגמול הגלובלי עבור שעות נוספות ששולם לעובד אינו מהווה חלק משכרו הרגיל לצורך חישוב זכויותיו.

העובד לא הגיש תחשיב מטעמו המתייחס לשעות העבודה הנוספות שבוצעו על ידו בפועל, באופן שיאפשר לבחון את זכאותו להפרשים עבור רכיב זה. משבדיקה מדגמית של דוחות הנוכחות ושל תלושי השכר מעלה תמונה לפיה העובד קיבל תמורה הולמת בגין שעות העבודה שביצע בפועל, בית הדין לא מצא כי העובד הרים את הנטל להוכיח את תביעתו לתשלום הפרשי גמול שעות נוספות עבור החודשים בהם שולם לו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

(סעש 71261-11-21, מיום 30/11/23).

על הכותב

עו

עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

עוסקת בתחום דיני העבודה, מייצגת ומלווה מעסיקים.

שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי
http://www.biber-law.co.il

עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.