דיני עבודה

שעת היעדרות בתשלום לעובדים מחמת היות בן/בת זוג במילואים

בהתאם לתיקון מס’ 58 לחוק עבודת נשים, עובדת זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים.

מטרת תיקון החוק היא לסייע לנשים בתקופה שבה בני זוגן משרתים במילואים, תקופה שבה הן נאלצות לשאת לבדן בנטל הטיפול במשפחה בכל תקופת המילואים, נוסף על חובותיהן במקום עבודתן.

הזכאות להיעדרות בתשלום מותנת בכפוף לכל התנאים הבאים:

(1) תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים רצופים.

(2) לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה.

(3) העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה.

(4) העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

יש לציין כי החוק קובע כי לא תוכל להיות חפיפה בין זכות זו לבין הזכות לשעת הורות (שעת הנקה) לפי חוק עבודת נשים, או בין זכות זו לבין זכות לשעת הורות שנובעת מהסדרים אחרים אחרים בעניין שעת הורות או בעניין קיצור שעות עבודה בשל שעת הורות. כלומר, כאשר עובדת נעדרת מעבודתה בשל מימוש הזכות החוקית או הנהוגה לשעת הורות, העובדת לא תהיה זכאית להיעדרות בתשלום גם לפי זכות זו של היעדרות מחמת היות בן הזוג במילואים (אם העובדת זכאית, כפי הנהוג במקום עבודתה לגבי קיצור שעות עבודתה בשל הורות, להיעדר מעבודתה פחות משעה אחת ביום, אזי שעת המילואים שהיא תהיה זכאית לה, תהיה ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור, ובין שעה אחת).

החוק מציין כי זכות זו תחול גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים.

בנוסף קובע החוק כי על אף האמור, רשאי ראש רשות ביטחון, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי הוראות זכות זו להיעדרות לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני. החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת. לעניין זה, “רשות ביטחון” – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il