מס הכנסה

פיצוי קורונה לבעלי עסקים – עד ליום 30.6.21

בהתאם להחלטת הממשלה נקבעה רשת ביטחון לבעלי העסקים לפיצויים בגין הנזקים הכלכליים עקב הקורונה, עד לחודש יוני 2021. כעת פורסמו הנחיות רשות המיסים ודברי הסבר ליישום רשת הביטחון וקבלת הפיצויים. אלא, שההנחיות קובעות כי לרשות המיסים יש סמכות לדחות בקשה למענק, אם היא סבורה כי הירידה במחזורים לא נבעה ממשבר הקורונה.

הוראה זו, צפויה, מניסיוננו בטיפול וייצוג בהגשת בקשות לפיצויים ממס רכוש בעבר, לעורר מחלוקות רבות בדבר הקביעה אם הירידה במחזורים נבעה מהקורונה, או מסיבות אחרות.

ביום 21.8.2020 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע בנושא הנחיות ודברי הסבר לקבלת מענק הסיוע לעסקים , הכוללת בין היתר, פירוט אודות אוכלוסיית הזכאים למענק, תקופת הזכאות, שיעור הירידה במחזורים, תנאים לקבלת המענק, חישוב המענק, השגה, ערר, ערעור ועוד.

הפיצויים יבוססו על מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים, אשר נפגעו ב- 40% או יותר מהמחזור החודשי שלהם. המענק המרבי הוגדל ל-500,000 ₪.

בהחלטת ממשלה מס’ 5015 מיום 24.4.2020, כבר נקבעה נוסחה לפיצוי בגין הוצאות קבועות לעסקים. אולם, עם התארכות המשבר הכלכלי, נחקק ביום 29.7.2020 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף-2020.

הוראת הביצוע כוללת את ההנחיות ודברי ההסבר הבאים:

1. מידע אודות אוכלוסיית הזכאים למענק, בין היתר: לחברה או שותפות אשר מחזור עסקאותיה לשנת המס 2019 עולה על 18,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪, לעצמאי שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 נע בין 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪ ולעסק חדש שנפתח בשנת 2019, או בחודשים ינואר ופברואר 2020.

2. הוראת הביצוע מתייחסת ל-7 תקופות זכאות עוקבות אשר הוגדרו בחוק, אשר כל אחת מהן נמשכת חודשיים החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021.

3. הוראת הביצוע מתייחסת למדרג שיעור הירידה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות ביחס לתקופה המקבילה בשנת המס 2019. קבלת המענק מותנית בכך שלעסק נגרמה ירידת מחזורים בשיעור של למעלה מ-40% בשל השפעת התפשטות נגיף הקורונה בלבד. גובה המענק יקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים וככל ששיעור זה גבוה יותר כך יגדל סכום המענק בכפוף לתקרות.

4. הגשת התביעה לקבלת המענק עבור תקופת הזכאות הראשונה (חודשים מאי-יוני 2020) התאפשרה החל מיום 12.8.2020.

5. זמן הגשה בגין כל תקופת זכאות תהיה 90 יום החל מהיום ה-15 לחודש העוקב לתקופת הזכאות. בסמכות המנהל להאריך את התקופה ובלבד שסך ההארכות לא יעלו על 180 ימים.

6. בהתאם להוראת הביצוע, המענק חייב בתשלום מס הכנסה לפי הפקודה, והוא ידווח בדו”ח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.

7. לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס. לעוסק בעל אישור לניכוי מס בשיעור מופחת, ינוכה מס בהתאם לאישור המצוי בידו ביום התשלום. לעוסק אשר אין בידיו אישור, ינוכה מסכום המענק מס במקור בשיעור של 20%.

8. המענק פטור מתשלום מע”מ.

9. הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בנוגע למענק הסיוע, רשאי להגיש השגה מקוונת, לרבות כל הטענות והמסמכים התומכים, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת ובתוך 120 ימים.

10. על ההחלטה בהשגה ניתן לערור בפני ועדת ערר, בתוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה בהשגה. ועל ההחלטה בערר ניתן להגיש ערעור לביהמ”ש לעניינים מנהליים.

שימו לב, להוראה בסעיף 3 לעיל, לפיה קבלת המענק מותנית בכך שלעסק נגרמה ירידת מחזורים בשיעור של למעלה מ-40% בשל השפעת התפשטות נגיף הקורונה בלבד. דהיינו: לרשות המיסים יש סמכות לדחות בקשה למענק, למרות עמידתה בכל התנאים האחרים שנקבעו, אם היא סבורה כי הירידה במחזורים לא נבעה ממשבר הקורונה.

הוראה זו, צפויה, מניסיוננו, לעורר מחלוקות רבות בדבר הקביעה אם הירידה במחזורים נבעה מהקורונה, או מסיבות אחרות.

אנו ממליצים לשקול הגשה מראש בקשות לפיצויים, או להגיש השגה על דחיית בקשות לפיצויים על ידי רשות המיסים, באמצעות עו”ד מומחה למיסוי , אשר לו הניסיון והידע המקצועי לערוך ניתוח מעמיק ובדיקת היקף המחזורים בתקופות הזכאות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובחינת מקור הירידה בין המחזורים, ובעל ניסיון והכרה של התדיינויות מסוג זה מול מס רכוש וקרן הפיצויים, כדי שתוגש בקשה או השגה מנומקת אשר תכלול את כל הטענות והנתונים הרלבנטיים לצורך הצלחה בקבלת הפיצויים.

על הכותב

רמי אריה, עו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

www.ralc.co.il