ביטוח לאומי

משבר הקורונה – הבהרות לעצמאים ולשכירים

בימים אלה פרסמה “נשיאות המגזר העסקי בישראל” מנשר לציבור המעסיקים לאחר שיחות שנוהלו בין נציגיה, ליו”ר ההסתדרות ולמנכ”ל המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל), עו”ד שפיגלר. המנשר מתייחס להטבות שונות לעובד בתקופת חל”ת כפוי, שאינן שכר ישיר.
בד בבד, פרסם המל”ל הנחיות מקלות בכל הקשור להקטנת מקדמות וסגירת תיק עצמאי במל”ל.
הטבות לעובד שכיר במהלך החל”ת הכפוי
עובד שהוצא לחל”ת כפוי, אינו מקבל שכר כמובן לתקופה. ככל שיוצא לחל”ת כפוי עקב הקורונה, לתקופה של שלושים יום לפחות, יהא זכאי לקבל דמי אבטלה, כפוף לתנאים המוקדמים לזכאות לדמי אבטלה.

ואולם, יש עובדים שהוצאו לחל”ת והמעסיק הותיר בידיהם לעת עתה את הרכב הצמוד ששירת אותם בתקופת עבודתם, את מכשיר הסלולר של המעסיק, וכיו”ב, שהם בגדר הטבת שכר.
שווי רכב וכן גילומי הטבות שווי שונות, הם בבחינת שכר לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה וחייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
עלתה הסוגיה, האם הללו עלולים להוות שכר בתקופת החל”ת ובכך לפגוע בזכאות לדמי אבטלה, או להקטין את דמי האבטלה?
במנשר מופיע כי על דעת המל”ל ובהסתמך על חוזר
מעסיקים של המל”ל מחודש יוני 2015 נקבעו הוראות שנמסרו לבתי התוכנה וללשכות השירות בנדון.
באותו חוזר נקבע כי על המעסיק לייחס את כלל ההטבות שנתן לעובד בתקופת החל”ת, לחודש העבודה האחרון שקדם למועד היציאה לחל”ת.
סכום ההטבות הינו בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 5 לתקנות בדבר תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, על כל המשתמע.

השלכות:
הטבות אלה לא ייחשבו כשכר שוטף ולא יפגעו בדמי האבטלה להם זכאי העובד בחל”ת כאמור. ייחוס ההטבה לחודשים קודמים יגדיל את הבסיס לדמי האבטלה, בתקופת החל”ת.

הנחיות חדשות שפרסם המל”ל:

הקלות לעובדים עצמאיים
עובדים עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות למל”ל, על סמך הצהרה בלבד, פעם אחת בכל רבעון, כדלקמן:
עובדים עצמאים שיש להם מייצג­ – המייצג יכול לבצע את הקטנת המקדמות בצורה מקוונת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת למל”ל (נסב את תשומת לב המייצגים לכך כי לצורך הקטנת המקדמות במערכת ייצוג לקוחות המייצג מצהיר כי ההקטנה בוצעה על-פי בקשת הלקוח. אנו ממליצים למייצג לקבל בכתב את אישור הלקוח, לאור ההשלכות של הקטנת המקדמות על ההכנסה המבוטחת לענף פגיעה בעבודה).
עובדים עצמאים ללא מייצג – יכולים לבצע את הקטנת המקדמות באמצעות בקשה לתיקון מקדמות (טופס 672) ללא צורך בצירוף אישורים, כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

סגירת תיק עצמאי
עובדים עצמאים שהפסיקו לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי (טופס 6101).
עם סגירת התיק העצמאי, יבוטלו תשלומי המקדמות כעצמאים והם לא יהיו במעמד עובד עצמאי במל”ל, על כל המשתמע.
ביום שהמבוטח יחזור לעבוד כעצמאי, עליו להירשם שוב במל”ל (מיידית), ולפתוח תיק עצמאי מחדש כדי שזכויותיו לגמלאות מחליפות שכר לא ייפגעו.
המל”ל פרסם באתר שלו כי סגירת תיק עצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק במס הכנסה ובמע”מ.
אנו תקווה כי יימצא מזור מהיר לפגע טבע חדש זה, וכי לא נידרש לכל ההקלות וההנחיות לגביו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

על הכותב

אורנה צח-גלרט, רו

אורנה צח-גלרט, רו"ח

נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.
ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי
עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.
www.ahe-tax.co.il