דיני עבודה

בידוד ביתי – זכויות וחובות מעסיקים ועובדים

חיוב עובדים לשהות בבידוד בית הינו חלק ממלחמת המנע בנגיף הקורונה. כצעדי מנע נקבע על ידי משרד הבריאות באופן גורף כי השבים לישראל מכל יעד בעולם החל מתאריך 9/3/20 נדרשים להיכנס לבידוד ביתי.

קבוצה נוספת של עובדים אשר נדרשים לבידוד היא של אנשים אשר נחשפו או באו במגע עם אנשים חולי קורונה מאומתים.

האם עובד הנמצא בבידוד ביתי זכאי לדמי מחלה?

בהתאם לצווים שניתנו עובדים אשר נעדרים ממקום עבודתם עקב הימצאותם בבידוד ביתי כפוי זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה.

האם יש צורך באישור רופא לצורך קבלת דמי מחלה?

בהתאם לצווים הוצאה תעודת מחלה גורפת של שבועיים לעובדים הנמצאים בבידוד ביתי כך שאין צורך ללכת למרפאה אלא מורידים מהאינטרנט את תעודת המחלה הממוכנת ומוסרים אותה למעסיק בצירוף לטופס הצהרה.

מה שיעור דמי המחלה לו זכאי עובד הנמצא בבידוד ביתי?

הזכאות לדמי מחלה בתקופת בידוד ביתי היא בהתאם לחוק דמי מחלה כאילו היה העובד חולה. התשובה לשאלה תלויה בין היתר בשאלה האם צבורים לזכות העובד ימי מחלה בלתי מנוצלים.

יובהר: לגבי עובד שאין לו יתרה של ימי מחלה הרי שבמקרה כזה היעדרותו מותרת אך הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום מן המעסיק. כמו כן נדגיש כי אופן התשלום זהה לתשלום דמי מחלה בשגרה, דהיינו בגין היום הראשון אין זכאות לתשלום ואילו בגין הימים השני והשלישי מחצית מדמי המחלה (כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בחוזה עבודה אישי).

האם עובד זכאי להיעדר עקב בידוד בית של בן משפחה?

הואיל וצו הבידוד הביתי מזכה את המבודד בתעודת מחלה אנו מניחים כי היעדרות של עובד כדי לדאוג לבן משפחה הנמצא בבידוד ביתי תיחשב היעדרות שמזכה בדמי מחלה.

שימו לב כי היעדרות לשם טיפול בקרוב משפחה הינה מוגבלת בהתאם לחוקים השונים. כך לדוגמה היעדרות לשם טיפול בילד רלבנטית כל עוד לא מלאו לילד 16 שנים ומזכה בימי היעדרות של 8 ימים בשנה (קיימים חריגים בחוק לגבי הורה יחידני, והורה לילד עם מוגבלות)

שיעור הזכאות הוא בהתאם לחוק דמי מחלה.

האם עובד בריא שבחר להתבודד בניגוד לצו זכאי לדמי מחלה?

לתעודת מחלה זכאי עובד שחזר מחו”ל או שבא במגע עם חולה מאומת. אם עובד בוחר לבודד את עצמו מתוך חשש להידבר הוא אינו זכאי לדמי מחלה. נוסיף ונציין כי היעדרות כזו יכולה, במקרים מסוימים, להוות גם היעדרות בלתי מוצדקת והפרה של חוזה העבודה שכן העובד אינו חולה.

מה הזכאות של עובד חולה שנמצא בבידוד?

התשובות שפורטו לעיל מתייחסות לעובד בריא אשר נמצא בבידוד. אם העובד חולה אזי הוא מקבל תעודת מחלה בהתאם למחלתו והיעדרותו והתשלום בגינה הינם בהתאם לחוק דמי מחלה והיתרות הצבורות לעובד.

האם ניתן לחייב עובד בבידוד בית לעבוד מהבית?

ראשית נדגיש כי אם העובד בבידוד חולה אזי לא ניתן לדרוש ממנו לעבוד מהבית כשהוא חולה ונמצא בחופשת מחלה.

אם העובד נמצא בבידוד ואינו חולה ניתן לבקש זאת ממנו. מצב המשפטי כעת אינו ברור לגבי השאלה אם ניתן לכפות על עובד בבידוד לעבוד מהבית. שאלה זו יכולה להתעורר במקרה בו מדובר בעובד חיוני או במקרים בהם אין בעיה לבצע את העבודה מהבית. נזכיר כי גם המעסיקים וגם העובדים חבים חובות אמון ותום לב זה לזה.

אם עובד מסכים לעבוד מהבית בתקופת הבידוד אזי הוא זכאי לתשלום שכר עבודה ולכן אין לנכות לו ימי מחלה מהצבירה.

האם עובד בבידוד בית יכול לנצל ימי חופשה אם לא צבורים לו ימי מחלה?

ניתן לדעתנו להסכים עם עובד שלא נותרה לו צבירה של ימי מחלה כי יקבל תשלום בגין היעדרותו על חשבון ימי חופשה צבורים ככל שאלו עומדים לזכותו.

העובד חיוני – האם ניתן להעסיקו במקום העבודה למרות שהוא בבידוד?

הצו אוסר לדרוש מעובד בבידוד להגיע לעבודה וגם אוסר להכניסו למקום העבודה אפילו אם העובד מבקש זאת. לשון הצו ברורה וחד משמעית: “מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת”.

האם ניתן לפטר עובד בבידוד ביתי בגלל הבידוד?

הצו אוסר לפטר עובד בגלל היעדרותו בתקופת הבידוד. לשון הצו ברורה וקובעת: “מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד”.

ניתן לפטר עובדים בגלל סיבות אחרות אך במקרה זה יש לפעול בהתאם לכל הוראות הדין הרלבנטיות לעניין סיום עבודה. מיותר לציין שיש קושי לעשות שימוע לעובד הנמצא בבידוד ביתי.

העובד בבידוד כלל אינו חולה – למה המעסיק צריך לשלם דמי מחלה?

שאלה טובה שכן חוק דמי מחלה מגדיר את הזכות לדמי מחלה כנגזרת מ: “אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי”. לכאורה בידוד לאדם בריא אינו עונה על הגדרת מחלה. יחס עם זאת יש לזכרו כי בהתאם לצווים של משרד הבריאות הוצאה לעובדים תעודת מחלה גורפת. כנגד פעולה זו הוגשו עתירות לבית המשפט ולא ידוע מה תהיה תוצאתן. אנו מציעים בשלב זה לפעול בהתאם לתעודת המחלה ולחוק דמי מחלה ולשלם בהתאם.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.


מאת: עו”ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il