פנסיה וגמל

קנס בסך 904,000 ש”ח שהוטל על עמותה בשל אי הפקדות לפנסיה

admin
מאת admin

קנס בסך של 904,000 ש”ח על עמותה שלא העבירה את כספי הפנסיה של עובדיה ואימתי מעביד רשאי לקבל את כספי הפיצויים לידיו

 מעסיקים – שימו לב!

1. לאחרונה, נקנסה עמותה לחינוך תורני על סך של 904,000(!) מאחר ולא הפרישה לפנסיה
    לעובדיה. בעקבות תלונות שהגיעו למשרד העבודה הרווחה, נפתחה חקירה כנגד העמותה,
    אשר הביאה להגשת כתב אישום כנגד העמותה ומנהלה בשל הפרת האמור בחוק הגנת
    השכר.

העמותה, ניכתה במשך שנתיים, לשמונת עובדיה, ניכויי פנסיה, אך לא העבירה ניכויים אלה לקרן הפנסיה של העובדים. בית הדין האזורי לעבודה בת”א הטיל על העמותה קנס של 904,000 ש”ח, על מנהל העמותה נגזר קנס של 40,000 שח ובנוסף, התחייבות עצמית ע”ס 226,000 ש”ח להימנע מביצוע העבירה למשך שלוש שנים.

2. משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק – תיקון מספר 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
    (קופות גמל) – ביום 8.7.18 פורסם ברשומות התיקון הנ”ל, לפיו מעסיק יוכל למשוך את
    הכספים מקופת גמל אישית לפיצויים, או את מרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, רק בסיום
    יחסי עובד-מעביד ורק בהתקיים אחד משלושת התנאים הבאים:

א. מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד
    סיום יחסי העבודה פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות
    אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או
    חלקם, שייכים למעביד של העמית-השכיר או שהוא זכאי לקבלם.

ב. מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה,
    אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים
    או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17
    לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של לכספי הפיצויים או
    חלקם, אף לאחר התקופה למתן הודעה.

 ג. הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

1. הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל
    בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם
   העסקה.

2. הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם
    שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.

תוקף התיקון מיום פרסומו ברשומות – 8.7.18.

 


מאת: רו”ח ומשפטן שאול זיו.
בעלים של משרד זיו רואי חשבון.

www.atozcpa.co.il 


 

 

פתרונות מתקדמים לתפעול פנסיוני עבור מעסיקים

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il