דיני עבודה

משיכת פיצויי פיטורים ע”י המעסיק

admin
מאת admin

מעסיק שמבקש למשוך כספי פיצויי פיטורים של עובד מקופת גמל חייב להודיע לקופה על התנגדותו לשחרור הכספים לעובד בתוך 4 חודשים מסיום עבודה.

לאחרונה התקבל תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הקובע תנאים חדשים למשיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל ע”י המעסיק:

בתוך 4 חודשים מסיום יחסי העבודה, המעביד המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל אחד מאלה:

פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים או בחלקם, ושכספי הפיצויים שייכים למעביד, או אסמכתא על הגשת תביעה לפסק דין כאמור;

הודעה משותפת מאת המעסיק והעובד שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה לידי המעביד.

כלומר, כאשר אין הסכמה בין העובד והמעסיק, חייב המעסיק לנקוט בהליך משפטי מתאים בתוך 4 חודשים מתום ההעסקה. כאשר העובד מסכים להשבת כספי הפיצויים למעביד (למשל במקרה של קיזוז מחוב של העובד) יש להגיש לקופה בקשה בהתאם.

על אף האמור, המעסיק יוכל למשוך את כספי הפיצויים אם המציא פסק דין הצהרתי כאמור גם אחרי שחלפו  4 חודשים, וזאת במקרה שבו העובד עדיין לא משך את כספי הפיצויים.

לפי הנוהל היום, כדי שהעובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים, עליו להמציא לקופה מכתב שחרור מאת המעסיק וטופס 161. מה יהיה הנוהל במצב שבו עברו 4 חודשים והמעסיק לא מסר לעובד את מסמכי השחרור? התיקון לחוק לא מתייחס לכך, אבל יש להניח שיותקן נוהל חדש ומעודכן.

נציין כי לפי חוק הגנת השכר, כדי שמעסיק לא יחויב בהלנת פיצויי פיטורים,  חובה עליו להודיע לקופת גמל תוך 15 ימים מסיום העבודה כי הוא מסכים לתשלומם לעובד. לכן אם בסופו של ההליך המשפטי נדחתה טענת המעסיק, הוא חשוף לחיוב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

לסיכום, תיקון זה מחזק את המגמה שלפיה פיצויי פיטורים הם הונו של העובד, ורק במקרים חריגים ומוגבלים תישלל זכותו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.


מאת: עו”ד יגאל דנינו

 ©     כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

www.holaw.co.il

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il