דיני עבודה

יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון

admin
מאת admin

בתאריך 30.10.18 צפויות להתקיים בישראל הבחירות לרשויות המקומיות למועצות האזוריות. על ההשפעות דיני העבודה בעניין זה על יחסי עובד מעסיק, במאמר שלפניכם.

בעקבות תיקון מס’ 44 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) שתוקן בשנת 2014, אשר נועד (ע”פ האמור בהצעת החוק) להקל על תושבי הרשויות המקומיות ולאפשר להם לממש זכותם לבחור בבחירות לרשויות במסגרת ההליך הדמוקרטי, נקבע לראשונה, כי יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחום הרשויות המקומיות בהן ייערכו הבחירות, באופן זהה ליום הבחירות לכנסת (ראו סע’ 97ב. לחוק זה).

יום השבתון במועד הנ”ל יחול אף בתחום המועצות האזוריות בהן ייערכו הבחירות, על-פי תיקון מס’ 10 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) משנת 2017 (ראו סע’ 4ה. לחוק זה מחיל הוראות סע’ 97ב. לחוק הרשויות המקומיות על חוק המועצות האזוריות).

במאמר זה יום הבחירות הכלליות בתחום הרשויות המקומיות ובתחום המועצות האזוריות ייקראו “יום הבחירות הכלליות”.

משמעותו של יום שבתון הינו זכאותו של עובד להיעדר מעבודתו. אם כן, הרי שמדיניות זו משפיעה על יחסי הצדדים במעגל העבודה, ומחייבת קביעת הוראות בהקשר דיני העבודה, כפי שיפורט להלן.

החוק קובע כי: “יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם”.

למעשה יום השבתון נוגע הן למקום העבודה והן לעובד, דהיינו בשטחי הרשויות בהן נערכות בחירות כלליות מדובר ביום שבתון לגבי כלל העובדים המועסקים בהם וזאת במנותק ממקום מגוריהם. לגבי עובדים העובדים בשטחה של רשות שבה לא מתקיימות בחירות ואולם הם רשומים בפנקס הבוחרים של רשות שבה כן מתקיים יום בחירות אזי יום השבתון רלבנטי גם להם.

לדוגמה נניח שביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות מתקיימות בחירות בעירית חיפה ואולם לא מתקיימות בחירות בעירית טייבה (שם התקיימו הבחירות בשנת 2015). במצב דברים זה כל העובדים בשטחה המוניציפלי של עירית חיפה נהנים מיום שבתון שכן הוא חל על כל מקומות העבודה בחיפה. מצד שני מקומות העבודה בטייבה אינם שובתים. ואולם, אם בטייבה עובד חיפאי אשר רשום בפנקס הבוחרים בחיפה אזי הוא זכאי ליום שבתון הגם שמקום עבודתו טייבה.

מהו דינו של יום השבתון?

זכאותו של העובד ליום שבתון איננה גוררת אחריה ניכוי יום חופש.

הבחירות הכלליות אשר יחולו במועד המוזכר לעיל, יחולו ביום ג’ בשבוע, כך שבהתאם לכללי הזכאות ליום שבתון, יהיו העובדים רשאים להיעדר מעבודתם ביום זה, מבלי שינוכה להם יום חופשה ממכסת החופשה השנתית שלהם.

האם עובד זכאי לשכר ביום זה?

עובד אשר עבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות, יהיה זכאי לקבל שכרו הרגיל מאת מעסיקו, כאילו הגיע לעבודתו ביום הבחירות (סע’ 97ב(ג)).

יוטעם, כי לשון החוקק נוקטת ב”ימים” ולא ב”ימי עבודה”. אם כן, נכון למועד הבחירות הכלליות הרלוונטי לשנה זו, זכאותו של עובד לשכר רגיל ביום שבתון תעמוד בתוקפה בתנאי שהעובד עבד אצל מעסיקו באופן רצוף מיום 16.10.18 לפחות.

האם ניתן לעבוד ביום הבחירות הכלליות?

עיון בחוק מלמד כי הוא אינו כולל איסור מפורש על העסקת עובדים ביום הבחירות אלא מקנה לעובדים את הזכות לשבות. דהיינו המעסיק אינו יכול לכפות על עובד לעבוד ביום זה ואולם נשאלת השאלה האם מותר לפתוח את מקום העבודה ולהעסיק עובדים אשר מעוניינים לעבוד.

מדובר בשאלה פרשנית אשר לעניות דעתנו התשובה עליה היא חיובית. חוק הבחירות אינו כולל איסור של פתיחת העסק או איסור העסקת עובדים מחד וכן ואינו כולל סנקציה עונשית בגין העסקה מאידך. רוצה לומר שבעוד שלא ניתן יהיה לחייב את העובד לעבוד, שהרי החוק מקנה לו זכות ליום שבתון, לעובד כן יש זכות לעבוד באם הוא חפץ בכך.

נציין כי יש עובדים אשר ניתן יהיה לחייבם לעבוד ביום הבחירות. כך לדוגמה החוק קובע שביום הבחירות יפעלו כסדרם שירותי תחבורה ושאר השירותים הציבוריים. השר יפרסם הודעה, לא יאוחר מ-35 ימים לפני יום הבחירות, בה יחליט על סוג השירותים הציבוריים שיש להפעיל, וכן שעות הפעלתם (סע’ 97ב(ב)).

מה השכר לו זכאי עובד אשר הועסק ביום הבחירות?

החוק אינו מתייחס לסוגיה זו ולדעתנו פרשנות סבירה תהיה להקיש וללמוד מהנהוג בעניין הבחירות לכנסת. בהתאם לנהוג בעניין הבחירות לכנסת עובדים אשר עבדו ביום הבחירות מקבלים תשלום לפי אחת משתי חלופות: תשלום של 200% אחוזים או תשלום רגיל בתוספת יום חופשה בתשלום.

באילו שעות יחול יום השבתון?

החוק לא נותן מענה לשאלה זו.

בהתאם לסעיף 55(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), מקום הקלפי יהיה פתוח להצבעה בין השעות 7:00 עד 22:00. פרשנות תכליתית תביא אותנו למסקנה שיש לחפוף את יום השבתון לשעות ההצבעה ולכן  ניתן לפרש זאת באופן שיום השבתון גם הוא יחול בין השעות 07:00-22:00. פרשנות זו נהוגה בכל הנוגע לבחירות לכנסת, כאשר גם שם החוק נמנע מלהגדיר את אורך היום.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.


 מאת: עו”ד יוסי חכם

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

www.holaw.co.il

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il