פנסיה וגמל

התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים:

admin
מאת admin

ב 01/07/2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-21
“התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון”

רקע: ב 16/11/2014 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2014-9-14 ” התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים”. חוזר זה פורסם בעקבות נוהג בעייתי שהיה קיים בשוק, הנוהג שבו גוף מוסדי היה מתקשר עם מעסיק לצורך רכישת כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה או מוות ( כאשר מדובר בחובת המעסיק לממן את עלות הכיסוי הביטוחי כפועל יוצא של הסכם קיבוצי מסוים או הסכם העסקה אישי ) ואותו גוף מוסדי התנה את ההנחה בכיסוי הביטוחי בצירוף העובד לתוכנית פנסיונית תחת אותו גוף מוסדי, כמובן שמצב זה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, במסגרת סעיף זה  לעובד קיימת הזכות לבחור כל קופה אליה ברצונו להצטרף.

סעיף 4 בחוזר גופים מוסדיים 2014-9-14 התייחס רק לאיסור על מתן הנחה בדמי ניהול במוצר הפנסיוני כאשר זה מותנה ברכישת כיסוי ביטוחי, בתיקון שבוצע בחוזר גופים מוסדיים 2018-9-21 , סעיף 4 כולל התניית הנחה או הטבה עבור שני מצבים:

א.מתן הנחה בדמי ניהול במוצר פנסיוני, או מתן הטבה בשל רכישת המוצר הפנסיוני, לא יותנה
   ברכישת כיסוי ביטוחי. 

ב.מתן הנחה בעלות הכיסוי הביטוחי, או מתן הטבה בשל רכישת הכיסוי הביטוחי, לא יותנה
   ברכישת מוצר פנסיוני באותו גוף מוסדי.

 

לעניין זה, “הטבה” –  בכסף או בשווה כסף.

מטרות החוזר:

1.כאשר עובד מקבל הטבה או הנחה מגוף מוסדי ברכישת כיסוי ביטוחי אך ההטבה או ההנחה
   מותנית ברכישת המוצר הפנסיוני אצל אותו גוף מוסדי, מצב זה עלול למנוע מהעובד לקבל
   החלטה מושכלת לגבי בחירת המוצר הפנסיוני שלו.

2.כאשר מעסיק מקבל הטבה או הנחה מגוף מוסדי ברכישת כסוי ביטוחי עבור העובדים שלו
   (כאשר מדובר בחובת המעסיק לממן את עלות הכיסוי הביטוחי כפועל יוצא של הסכם
   קיבוצי מסוים או הסכם העסקה אישי) אך ההטבה או ההנחה מותנית ברכישת המוצר
   הפנסיוני אצל אותו גוף מוסדי, מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 20 לחוק
   הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, במסגרת סעיף זה לעובד
   קיימת הזכות לבחור כל קופה אליה ברצונו להצטרף.

לסיכום: 

על מנת למנוע מצבים כאלו על המעסיק לוודא בהסכם התקשרות עם הגוף המוסדי שלא קיימות התניות הנוגדות את ההוראות הנ”ל .

 

בכתבה הבאה אתייחס לדגשים וטיפים בחובת הדיווח באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד וזאת לקראת כניסת חובת הדיווח בפורמט הנ”ל עבור כל המעסיקים במשק החל משכר 01/2019 


מאת: ירון הרן, מנכ”ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

 

 

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

 

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il