ביטוח לאומי

פנסיה מוקדמת בהיבט חוק הביטוח הלאומי

admin
מאת admin

ornazah“פנסיה מוקדמת” – מוגדרת בסעיף 345ב(א) לחוק הביטוח הלאומי כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל פרישה (כיום 62 באישה, 67 בגבר), לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

החל מיום 1.2.2004 חייבים עפ”י חוק כל משלמי “הפנסיה המוקדמת”, לרבות חברות הביטוח, לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן – “דמי ביטוח”) ממלוא הקצבה (או הפנסיה) לרבות “פנסיה” המשולמת בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, ולהעביר את הניכוי למוסד לביטוח לאומי (להלן – “המל”ל”).

עולה מהאמור לעיל כי בגין פנסיה כאמור למי שלא היה שכיר, חלה חובת תשלום דמי הביטוח על המבוטח בעצמו.

שיעורי הניכוי מהפנסיה המוקדמת

השיעור המופחת – 3.49% (עד 5,297 ₪ לחודש בשנת 2013). השיעור המלא – 11.79% (עד תקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ,42,435 ₪ לחודש בשנת 2013).

פנסיה מוקדמת מחו”ל

כיוון שמשלם הפנסיה בחו”ל אינו מנכה דמי ביטוח, הפנסיה הזו חייבת בדמי ביטוח לפי הכללים החלים על הכנסה שאינה מעבודה. לעמדת המל”ל, חלה חבות בדמי ביטוח בגין פנסיה מוקדמת מחו”ל בידי עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים לפי תיקון 168 לפקודה, אף שהם פטורים מדיווח ומחבות מס הכנסה בגינה. ככל הידוע לנו בעקבות פניית לשכת רו”ח להנהלת המל”ל נבחנת בימים אלה החבות בדמי ביטוח בגין הכנסות אלו.

מבוטחים שפטורים מניכוי דמי ביטוח מהפנסיה המוקדמת

מהמבוטחים שלהלן אין לנכות מהפנסיה המוקדמת דמי ביטוח:

  • מי שהגיע לגיל פרישה.
  • פנסיה המשולמת לשאיריו של גמלאי (כגון: אלמן/ ילדים).
  • מבוטח שפרש לגמלאות ב- 2 לחודש ואילך – פטור מתשלום באותו חודש.
  • מענק שנים עודפות.
  • אלמנה המקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבת תלויים.
  • מבוטח המקבל מהמל”ל קצבת נכות כללית מלאה לשנה לפחות או לצמיתות, או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100% לצמיתות.
  • מי שחדל להיות תושב ישראל.
  • עקרת בית (אישה נשואה או ידועה בציבור שאינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, שבן זוגה מבוטח לזקנה).

תיאום דמי ביטוח והחזר

לעניין חוק הביטוח הלאומי, משלם הפנסיה המוקדמת נחשב כ”מעסיק משני”, ולכן התיאום מבוצע תמיד על ידי משלם הפנסיה. דמי ביטוח שנוכו ביתר יוחזרו למבוטח לאחר פניה. נזכיר כי חלה התיישנות של שנה שוטפת ועוד שבע שנים.

השלכות הפנסיה המוקדמת על זכאות לגמלאות

פנסיה מוקדמת מקטינה את הגמלאות הבאות: תוספת תלויים לנכה הזכאי לקצבת נכות כללית ודמי אבטלה.

פנסיה מוקדמת עלולה לבטל זכאות לקצבת שאירים או תלויים לאלמן, תוספת תלויים בקצבת זקנה ואחרות.


נכתב ע”י רו”ח אורנה (צח) גלרט, מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה,

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי

עם רו”ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

www.ahe-tax.co.il

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il