ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פתח במבצע לשינוי מעמד עובדים בחברות המנפיקות תלושי שכר לנותני שירותים ללא שינוי רטרואקטיבי

admin
מאת admin
ornazahהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המל”ל) פתח במבצע חד פעמי המאפשר לנותן שירותים בחברה שמנפיקה בעבורו תלושי שכר לשנות המעמד לעצמאי מחודש נובמבר 2013, זאת ללא שינוי רטרואקטיבי.
רקע
הסוגיה שבעקבותיה החליט המל”ל לצאת במבצע האמור תוארה במבזקי המס 498  ו-488. מדובר בחברה בע”מ שעיקר התעסקותה בהתחשבנויות מול רשויות המס והביטוח הלאומי של נותני שירותים לצדדים שלישיים, המדווחים על ידה כשכירים שלה. החברה משמשת “גורם מדווח בלבד”, תמורת עמלה. פעולה זו “חוסכת” לנותן השירותים את פתיחת התיקים ברשויות המס והביטוח הלאומי באמצעות הדיווח כשכיר ותשלום “משכורת”, למרות שלדעת המל”ל לא מתקיימים למעשה יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה שמפיקה את תלושי המשכורת. כתוצאה מפעילות חברות אלה נוצרות בעיות בקביעת מעמד העובדים וקביעת הכנסותיהם החייבות בתשלום דמי ביטוח. ביום 13.5.2013 קיבל ביה”ד האזורי את עמדת המל”ל בתביעה מאוחדת של מספר חברות ומספר נותני שירותים (חברת במה ותקשורת ואחרים, ב”ל 5062/06). ביה”ד קבע, כי מודל התעסוקה אשר ביצעו החברות התובעות אינו יוצר יחסי עובד ומעביד, וכי נותני השירותים הם בגדר עובדים עצמאיים לצורכי חוק הביטוח הלאומי.
הוגשו ערעורים לביה”ד הארצי לעבודה.

עיקרי “המבצע” המתפרסם עתה ע”י המל”ל
החל מנובמבר 2013 ואילך נדרש כל נותן שירותים ש”מועסק” באופן שהוצג לעיל לפתוח תיק עצמאי במל”ל. המל”ל יפנה בכתב לכל מבוטח כאמור שעליו הוא יודע.
מי שיפתח תיק עצמאי החל מנובמבר 2013, לא יבוצע לגביו כל טיפול לשינוי מעמדו רטרואקטיבית!! (למעט דמי אבטלה אם נדרשו על ידו כשכיר בעבר, אותם יידרש להחזיר, ולמעט “שכירים” שנתגלה כי הכנסתם בפועל גבוהה מן השכר שדווח לגביהם).  
עולה מהאמור לעיל, כי מבוטח שיבחר שלא לפנות למל”ל ולשנות את מעמדו, יהיה חשוף לשינוי המעמד בעתיד רטרואקטיבית.

לגבי מי שהמל”ל כבר ביצע לגביו בעבר שינוי סיווג משכיר לעצמאי, ההוראות הן כדלקמן: 
א.   עצמאי ששילם חובותיו – תשלומי עובד ומעביד ככל ששולמו בפועל בגינו ע”י החברות כשכיר,
      יועברו לזכות חשבונו כעצמאי, ויתרת הזכות תוחזר לו.
ב.   מי שחוייב כעצמאי אך טרם שילם חובותיו כעצמאי – יוחזר לגביו מעמד “השכיר” עד אוקטובר
      2013.
המל”ל פרסם באתר מבחני עזר לבחינה האם נותן השירותים הוא עצמאי או שמא שכיר. אם מהמבחנים לעיל יתברר כי אמנם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין השכיר לבין מקבל השירותים (המעסיק הישיר), קובע המל”ל כי המעסיק הישיר יחוייב בתשלום דמי הביטוח.  החברה שמנפיקה את תלושי השכר לא תיחשב כמעסיק ולא תורשה לדווח על העובד כשכיר.
כאשר המעסיק הישיר הוא תושב חוץ (ללא מען למסירת מסמכים משפטיים) או שגרירות, למשל, קובע המל”ל כי העובד ייחשב כ”שכיר המשלם בעד עצמו”.
הערה: כל האמור הוא עמדת המל”ל כפי שמובאת באתר ובחוזר.


נכתב ע”י רו”ח אורנה (צח) גלרט,מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה,
ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי .
עם רו”ח אורנה (צח) גלרט, העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.
www.ahe-tax.co.il 

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il