ביטוח לאומי

סעיף 66 לפקודת מס הכנסה והקשר לביטוח לאומי

admin
מאת admin

ornazah

בני זוג שעובדים בעסק משותף רשאים לבחור בהחלת הוראות סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה). הסעיף מאפשר חישוב נפרד בין בני זוג אף שיש חזקת תלות, עד תקרת הכנסה שנתית בסך 49,680 ש”ח (בשנת 2013).

 

בני זוג שעובדים בעסק משותף רשאים לבחור בהחלת הוראות סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה). הסעיף מאפשר חישוב נפרד בין בני זוג אף שיש חזקת תלות, עד תקרת הכנסה שנתית בסך 49,680 ש”ח (בשנת 2013).
תנאי הכרחי להחלת סעיף 66(ה) לפקודה הוא מתן הודעה לפקיד השומה חודש לפני תחילת שנת המס בלוויית טופס הצהרה כי כל אחד מבני הזוג עובד 36 שעות בשבוע לפחות במשך תקופה של 10 חודשים או יותר בשנת המס, במקום העסק הקבוע שאינו דירת מגורים.

סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי קובע בין היתר, כי מי שעובד כעצמאי לפחות 20 שעות עבודה בממוצע בשבוע, נכלל בהגדרת “עובד עצמאי”. מכאן כל מי שמחיל עליו את סעיף 66(ה) האמור, כלול בהגדרת “עובד עצמאי”.

ביום 2 באוקטובר 2013, פרסם המל”ל הנחיה פנימית לטיפול בסוגיה:

בהחלטת המל”ל פורסמה הדוגמה הבאה:
מבוטח רשום כעצמאי משנת 2012 ומשלם מקדמות. בת הזוג אינה רשומה כעצמאית. מתקבלת שומה (של מס הכנסה) לשנת 2012 כאשר ברשומת האישה מדווח על הכנסה בסך 50,000 ₪, וברשומת הבעל הכנסה בסך 200,000 ש”ח.

בני הזוג (או המייצג) מבקשים (מהמל”ל) לבטל את ההכנסה אצל האישה ולהעבירה לרשומת הבעל בנימוק שההכנסה אינה של האישה אלא רק של הבעל.

כאשר נעשית פניה למל”ל כאמור, המבקשת לתקן את רשומת האישה, יפעל המל”ל על פי ההנחיה, כדלקמן:

א. מכיוון שקיימת הצהרה של שני בני הזוג למס הכנסה כי שניהם עובדים בעסק במשך 36 שעות שבועיות לפחות ובמשך 10 חודשים לפחות בשנת המס, לשם קבלת הטבות במס לפי סעיף 66(ה) לפקודה, המל”ל לא יקבל בקשה להעברת הכנסות האישה על שם הבעל ויותיר את ההכנסה ברשומת בת הזוג ללא שום שינוי.

ב. כמו כן ככל שתוגש הצהרה ע”י האישה כי היא עובדת פחות מ-12 שעות בשבוע, המל”ל לא יקבל ההצהרה ויעמיד את מספר השעות בשבוע על 36 שעות כפי שהוצהר במס הכנסה.

נוסיף ונעיר שני דברים:
ככל שהאישה סווגה קודם לכן במל”ל כעקרת בית ועל כן היתה פטורה מדמי ביטוח על הכנסות פסיביות שלה כגון דמי שכירות, הרי שמעתה תסווג כעובדת עצמאית והפטור יישלל.
כמו כן, ככל שמדובר בעסק משותף בין בני הזוג עלול המל”ל לטעון להחלת חלוקת הכנסה ביניהם לפי תקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל”א -1971, קרי 1/3 לאישה ו-2/3 לבעל.


 

נכתב ע”י רו”ח אורנה (צח) גלרט, מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה,
ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי
עם רו”ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.
www.ahe-tax.co.il

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il