פנסיה וגמל

מעמד קופות הגמל בעימות בין טוענים לזכויות

admin
מאת admin

adif

ביה”ד האזורי לעבודה דחה את עמדת קג”מ, שסירבה לשחרר את כספי הפיצויים של עובד שפוטר בשל חשד למעילה

 “קג”מ אינה בעלת מעמד עצמאי לטעון בפני בית הדין כי יש מקום לשלול מהעובד את פיצוי הפיטורים בשל מעשיו”

מעמד קופות הגמל במחלוקת בסוגיית הזכאות לכספים בקופות נידון לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בת”א. השופט ד”ר לובוצקי, דחה את עמדת קרן הפנסיה הוותיקה קג”מ, שסירבה לשחרר את כספי הפיצויים של עובד שפוטר מהבנק בשל חשד למעילה בכספי הלקוחות, נוכח הוראת בתקנונה לפיהן מבוטח שפוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצוי פיטורים, זכאי לכספי התגמולים בלבד.

בפסיקתו קבע בית הדין כי “קג”מ אינה רשאית לבוא בנעלי המעביד ו/או בנעליו של בית הדין, ואינה בעלת מעמד עצמאי לטעון בפני בית הדין כי יש מקום לשלול מהעובד את פיצוי הפיטורים בשל מעשיו הפליליים”.

רצף זכויות בקרן הפנסיה
ההוראות הקבועות בתקנון קרן הפנסיה אינן חזות הכל, ולעתים התנהלות חסרת תום לב מצד הקרן עלולה לגבור עליהן.

עו”ד רועי פוליאק מציג את פסק הדין ומפרט את ההשלכות הנובעות ממנו:

התובע, אשר הועסק בבנק הפועלים, פוטר מעבודתו בבנק בשל חשד למעשים פליליים של מעילה בכספי לקוחות הבנק. עקב המעשים המיוחסים לתובע, התנהל הליך פלילי שהסתיים בהסדר טיעון במסגרתו הורשע התובע.

בהמשך נתבע הבנק לתשלום פיצוי פיטורים ותשלומים נוספים והצדדים הגיעו לפשרה שקיבלה, בהליך אחר, תוקף של פסק דין, לפיה כספי הפיצויים הצבורים בקרן הפנסיה המקיפה של קג”מ ישולמו לעובד, באמצעות נאמן.

יחד עם זאת, קג”מ – אשר לא היתה צד בהליך שבין התובע לבין הבנק, סירבה לשחרר את כספי הפיצויים, נוכח הוראת בתקנונה לפיהן מבוטח שפוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצוי פיטורים, זכאי לכספי התגמולים בלבד.

לאור זאת, הגיש התובע תביעה להורות על שחרור מלוא הכספים שהצטברו בקרן לנאמן מטעמו, תוך שהבנק מצדד בתביעתו. עמדת קג”מ היתה, כי פסק הדין שבין התובע לבין הבנק אינו מחייב אותה וכי, מכל מקום, אין היא רשאית לנהוג בניגוד לתקנונה.

השופט ד”ר לובוצקי דחה את עמדת קג”מ, תוך שהוא קובע כי משהעובד פוטר, דרך המלך היא בתשלום פיצוי פיטורים וכי שלילת הפיצויים יכול שתתבצע, לפי סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצוי פיטורים, תשכ”ג – 1963, רק על-ידי בית הדין. משבית הדין אישר את הסכם הפשרה עם התובע, בהליך אחר, חזקה עליו שלא ראה בהסכם “הסכם פסול” או “הסכם הנוגד את תקנת הציבור” וממילא קמה לעובד זכות לקבלת הפיצויים הצבורים בקג”מ.

עו”ד פוליאק מדגיש כי הניתוח המשפטי של בית הדין התייחס לעובדות הספציפיות של המקרה והתוצאה עשויה היתה להיות הפוכה אילו התובע היה מתפטר (ולא מפוטר) עקב המעילה או אילו הדגש בהליך היה על סעיף נוסף בתקנון שאינו מבחין בין עובד מפוטר לבין עובד מתפטר.

לדבריו, קביעת בית הדין לפיה, “קג”מ אינה רשאית לבוא בנעלי המעביד ו/או בנעליו של בית הדין, ואינה בעלת מעמד עצמאי לטעון בפני בית הדין כי יש מקום לשלול מהעובד את פיצוי הפיטורים בשל מעשיו הפליליים”, חורגת מגדרו של ההליך הספציפי ועולה בקנה אחד עם הפרשנות לפיה קופת גמל מנהלת בנאמנות את כספי העמיתים ו”אינה צד” במחלוקת בין העובד (המבוטח) לבין המעביד וממילא אין היא אמורה לפעול כערכאה שיפוטית כל אימת שמתעוררות מחלוקות בסוגית הזכאות לכספים בקרן.

עו”ד פוליאק מציין כי הדברים נכונים גם כאשר למחלוקת אין כל קשר ליחסי העבודה, כגון במקרה של עימות בין יורשים ומוטבים על כספי עמית שנפטר, ויכוח בין נושי חייב לחייב או מוטביו וכיוצא באלה.

עוד הוסיף כי “בפסק דין שניתן לפני כחודש בבית המשפט העליון, נפסק על-ידי דעת הרוב כי לא ניתן לדון בסוגית העימות שבין נושים – מעקלים לבין מוטבים בפוליסת ביטוח חיים, בנסיבות בהן הנושים שהטילו עיקול אינם צד לדיון. בית המשפט העליון אף הוסיף וקבע כי חברת הביטוח לא פעלה נכון כאשר נקטה בעמדה המצדדת בנושים, מבלי לצרפם לדיון וכי היתה מיטיבה לעשות לו היתה מגישה הליך של טען ביניים”.

“הנה כי כן, בכשירותה של קופת הגמל כנאמן אין לה מעמד עצמאי במחלוקת בין טוענים לזכויות בכספי הקופה. כפועל יוצא מכך, עליה לכבד הוראות הניתנות בהסכמת כל הנהנים הפוטנציאלים (פרשת נאור) ובהליכים משפטיים עליה “לפנות את הזירה” לבעלי העניין ולא לשמש להם, ללא זימונם להליך, לפה (פרשת פדן)”.

“הקביעה האמורה נכונה למחלוקת בין הנהנים לבין עצמם, אך אינה נכונה בנסיבות בהן עמית או מי מטעמו מעלים דרישות כנגד הקופה – בדרך כלל: קרן פנסיה – אשר קבלתן עלולה לפגוע בכלל העמיתים. בנסיבות אלה, מוטל על הקופה לפעול להגנת האינטרס של כלל העמיתים (שלא ניתן, כמובן, להפכם לבעלי דין בכל תביעה של עמית מעמיתי הקרן כנגד הקופה ועל כן חברת הניהול מנהלת מטעמם את ההליך, מכח חובת הנאמנות המוטלת עליה כלפי עמיתיה)”, מציין עו”ד פוליאק.


 

הכתבה באדיבות עדיף תקשורת בע”מ, חברת התקשורת המובילה בישראל, בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.
www.anet.co.il

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il