מס הכנסה

הקלה בשווי שימוש ברכב והארכת מועדים בענייני מס שווי שימוש ברכב

ביום 2 בנובמבר 2023 אגב המצב הביטחוני ועקב מלחמת “חרבות ברזל” פרסמה רשות המיסים הנחיה מקילה בעניין “זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה. לאור המצב הביטחוני המיוחד ועל מנת להקל, הוחלט בהנחיה כאמור לעיל, כי לעובדים אלו שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף שווי שימוש ברכב רק באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם. כנ”ל יבוצע עת יחזרו לעבודה.

הקלה נוספת נקבעה בעניין עובדים שגוייסו למילואים בצו 8:

לגביהם יכול המעסיק לוודא מול העובד או נציג מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק לרבות השארתו בשטח, כאשר הודעה זו יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני מס

ביום 5 בנובמבר 2023 אגב המצב הביטחוני ועקב מלחמת “חרבות ברזל” התפרסם תזכיר חוק “הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ”ד- 2023” (להלן: “החוק המוצע” שמטרתו להאריך תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים (מס הכנסה, מע”מ, מכס, מסמ”ק, חוקי עידוד ועוד).

החוק המוצע קובע כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטים (בחוק המוצע)- התקופה שבין 7.10.2023 ועד 7.1.2024 (להלן: “התקופה הקובעת“) לא תובא במניין ספירת הימים, וזאת בהתקיימות שני התנאים המצטברים הבאים:

 1. מועד תחילת התקופה חל עד 7.1.2024;
 2. מועדי סיום התקופה חל בתוך התקופה הקובעת או עד 6.3.2024.

נתאר להלן מתוך הרשימה המלאה שבחוק המוצע, מספר מועדים בנושאים שמצאנום חשובים לרוב הציבור:

 • בקשה להיחשב כחברת בית, והארכת מועד להוצאת שומה לבעל מניות בה
 • בקשה להיחשב או לחדול מלהיחשב חברה משפחתית ומועד הודעה על החלפת נישום מייצג
 • מועד אחרון לפרסום עמדות חייבות בדיווח ע”י רשות המיסים, לשנת 2023
 • הארכת מועדים להוצאת שומה (01,02,03), תיקון שומה עצמית, הוצאת שומת ניכויים השגות, והחזרי מס
 • הארכת מועדים שונים בהחלטות שונות של מנהל מע”מ
 • הארכת מועדים בהוצאת שומות מע”מ, השגה והחלטה בהשגה
 • הארכת מועדים בהוצאת שומות מסמ”ק, השגה, החלטה בהשגה וערר לועדת ערר.

בעניין חוק מיסוי מקרקעין 

ישנה התייחסות ספציפית לסוגיות אלו:

 • חזקת דירה יחידה – במס רכישה ובמס שבח, למי שרכש דירה שניה, ותוך 18 חודש מכר את דירתו הראשונה;
 • פטור במכירת שתי דירות קטנות וזולות בתוך תקופה של 12 חודש, וקניית דירה אחת גדולה יותר, תוך שנה ממכירת הדירה הקטנה השניה (בתנאים מסויימים);

לגבי כל המועדים הללו מוצע כי אם יום אחד לפחות מהתקופות המתוארות לעייל, נופל בתקופה הקובעת, הרי שתום התקופה הנקובה בכל אחד מהם, יהיה כמאוחר שבין:

 • 4.2024  שלושה חודשים לאחר סיום התקופה הקובעת
 • שלושה חודשים לאחר תום התקופה המתוארת בכל אחד מהמקרים לעייל.

דוגמאות:

מי שרכש דירה שניה ביום 6.10.2023, והיה יכול למכור את דירתו הראשונה תוך 18 חודש, ועדיין יחשב כקונה ומוכר דירה יחידה הרי שיוכל למכור את דירתו הראשונה עד 5.7.2025  (3 חודשים מעבר ל-18 החודשים שניתנו לו בחוק המקורי).

מי ש-18 החודשים האמורים, נסתיימו עבורו ביום 1.1.2024 יוכל למכור דירתו השניה עד 6.4.2024

חודשים מתום התקופה הקובעת.

 החוק המוצע מאפשר לשר האוצר לבצע הארכות נוספות לסעיפי החוק השונים או לחלקם בהתאם להתפתחויות שייווצרו, ובלבד שהארכה הנוספת לא תעלה על 9 חודשים נוספים

על הכותב

בועז כהן, רו

בועז כהן, רו"ח (משפטן)

מומחה בתחום המיסוי הישראלי
https://ahec-tax.co.il