דיני עבודה

חוק חדש: מניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע

בתאריך 2/8/23 פורסם ברשומות חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע. חוק זה יכנס לתוקף בתאריך 2/8/24.

איסור העסקה ועיסוק

עפ”י חוק זה, מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד בגיר (מי שמלאו לו 18 שנים) שהורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע (בהתאם לעבירות המפורטות בחוק) שביצע בהיותו בגיר.

החוק קובע במקביל, כי מי שהורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע שביצע בהיותו בגיר, לא יעסוק בעבודה במוסד.

“ילד”: מי שטרם מלאו לו שש שנים; “חסר ישע”: מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.

“מוסד”: (1) מעון לילדים, מעון יום ומשפחתון לילדים, גן ילדים, קייטנה, פנימייה, מועדונית או צהרון שבהם שוהים ילדים, ולמעט אומנה לפי חוק אומנה לילדים; (2) מעון או מסגרת המשמשים למגורים או לטיפול בחסרי ישע, או מרכז עבודה שיקומי המיועד לחסרי ישע, ובכלל זה מסגרת שהיא מפעל מוגן, דיור מוגן מתוגבר, הוסטל, הוסטל לצעירים, הוסטל מתוגבר או הוסטל כוללני, המנויים בפרטים א(3)(ג) או ב(1)(ד) עד (ח) לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה; (3) בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים (“חולה סיעודי” – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת); (4) בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש.

“מעסיק :”לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם – האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית – מנהל המוסד, ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד.

“עבודה” – בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, הכרוכה בקשר קבוע או סדיר של טיפול, השגחה או אחריות לשלומם של ילדים או חסרי ישע.

החוק קובע כי הוראה זו תחול ממועד ההרשעה בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע ועד תום התקופה שלהלן (“תקופת האיסור”), ואם נידון למאסר – תימנה תקופת האיסור ממועד השחרור ממאסר: בעבירות שעונשן המרבי אינו עולה על חמש שנים – עשר שנים; בעבירות שעונשן המרבי עולה על חמש שנים – 18 שנים.

אישור המשטרה

עוד קובע החוק, כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל את אישור המשטרה כי אין מניעה להעסקה לפי חוק זה, שניתן בתקופת השנה שקדמה לקבלתו על ידי המבקש.

אישור המשטרה יינתן באחד מאלה: (1) הבגיר לא הורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע שביצע בהיותו בגיר, או אם הורשע – חלפה תקופת האיסור; (2) ועדת המומחים (אשר תוקם לפי חוק זה) פטרה את הבגיר מהאיסור.

אישור המשטרה יינתן לאחד מאלה: לבגיר – על פי בקשתו, אם הבגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק בו או מועמד לעבודה בו; למוסד או למעסיק – על פי ייפוי כוח שניתן לו מטעם בגיר המועסק בו או מועמד לעבודה אצלו, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.

מעסיק שקיבל את אישור המשטרה או הודעת סירוב לא יעבירם לאחר ולא יעשה בהם או במידע העולה מהם שימוש, אלא בהתאם להוראות חוק זה.

הוראות נוספות

החוק מסדיר את זכותו של הורה או אחראי על ילד או על חסר ישע, כי יוצג לו אישור המשטרה, בתנאים ובחריגים הקבועים בו (הוראה זו לא תחול על משרד החינוך).

החוק קובע כי תמונה ועדת מומחים אשר תהיה מוסמכת לתת פטור מאיסור עיסוק.

החוק קובע אחריות פלילית למפר אותו. כך לדוגמה, החוק קובע מאסר שנה למעסיק המקבל לעבודה במוסד או המעסיק בעבודה במוסד בגיר שהורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע שביצע בהיותו בגיר, בתוך תקופת האיסור (אם וועדת המומחים לא פטרה אותו מהאיסור) וכן מאסר שנה למעסיק שהעביר לאחר הודעת סירוב או שעשה בה או במידע העולה ממנה שימוש, בניגוד להוראות החוק. יצוין כי החוק קובע סייג לאחריות הפלילית, לגבי מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה, אם ההעסקה הייתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל את אישור המשטרה לפי הסעיף האמור. יצוין כי בעשר השנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את האמור כך שלא תופיע המילה “מיוחדות” וכן יופיע “90” במקום “30”. כמו כן, מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית זו אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש.

עוד קובע החוק הטלת קנסות לפי חוק העונשין במקרה של הפרת חלק מהוראותיו.

הוראות החוק החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.

החוק קובע כי במקרה שהופסקה עבודתו של עובד בשל איסור ההעסקה עפ”י חוק זה ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים. העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים, כולם או חלקם.

תחילת החוק והוראות מעבר

תחילתו של החוק, למעט לעניין ועדת המומחים, שנה מיום פרסומו, דהיינו ביום 2/8/24 (להלן – יום התחילה).

תחילת ההוראות לענין ועדת המומחים, שישה חודשים מיום פרסום החוק, כאשר החוק קובע הוראות לענין אפשרותו של בגיר שהאיסור יחול עליו ביום התחילה או לאחריו, להגיש בקשה לוועדת המומחים החל מיום הקמתה ואף בטרם חל עליו האיסור.

לעניין בגיר המועסק במוסד ביום התחילה (2/8/24) יחולו הוראות אלה: הוראות החוק לעניין איסור העסקה ואישור משטרה יחולו החל מתום שלושה חודשים מיום התחילה. תנאי להמשך העסקת הבגיר במוסד הוא כי המעסיק קיבל את אישור המשטרה לגביו. מעסיק לא יישא באחריות פלילית (לעניין מאסר שנה) רק בשל אי-קבלת אישור המשטרה, ובלבד שהבגיר או המעסיק פנו לקבל את האישור בתוך שלושה חודשים מיום התחילה.

הוראות החוק יחולו על בגיר שהורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע שביצע בהיותו בגיר, גם אם הורשע בעבירה כאמור לפני יום התחילה.

חודש לפני יום התחילה יודיע מוסד לבגיר המועסק אצלו, במסירת הודעה בכתב ובהצבת שלט בולט במקום העבודה, על הוראות חוק זה, לרבות לעניין מועד תחילתם של האיסורים לפי החוק על מועסקים קיימים, הקמת ועדת המומחים ודרכי הפנייה אליה.

נציין כי האמור לעיל כולל את עיקרי החוק בלבד וכי על מנת לקבל מידע מלא, יש לקרוא את הוראות החוק. כמו כן, יש להמשיך ולעקוב אחר שינויים והתפתחויות אפשריים.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

 

על הכותב

עו

עו"ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

עוסקת בתחום דיני העבודה, מייצגת ומלווה מעסיקים.

שותפה ובעלים של משרד עורכי הדין ביבר לקואה חייקין הררי
http://www.biber-law.co.il

עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.