ביטוח לאומי

המל”ל משפה מעסיקים, על ימי הבידוד ששילמו לעובדיהם

החל מיום 1/2/2021 מעסיק יהא רשאי להגיש בקשה לשיפוי בשל ימי בידוד (פורמלי) ששילם לעובדיו בתקופה מיום 1/10/2020 ועד 31/3/2021.

המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) פרסם באתר האינטרנט הוראות מפורטות למעסיקים אלה.
המל”ל מכין בימים אלה טופס מקוון להגשת הבקשה לשיפוי (המייצג רשאי למלא את טופס הבקשה במקום המעסיק). את טופס הבקשה לשיפוי יש להגיש לאחר תאריך 16 בחודש שלאחר סיום הבידוד, ולא לפני 1/2/2021. כל הפרטים מפורטים באתר הביטוח הלאומי.

להלן עיקרי הדברים מתוך הפרסום של הביטוח הלאומי והחוקים הרלוונטיים:
העיקרון המנחה הוא: העובד שהה בבידוד (לא בידודים עצמיים, או חששות מהדבקות וכד’), שדווח למשרד הבריאות בזמן אמת, לא עבד מהבית עבור מעסיקו, ושולם לו בפועל תשלום השווה לדמי מחלה בתקופה זו.

מעסיק זכאי לשיפוי
• המעסיק שילם ימי מחלה לעובדיו ששהו בבידוד במהלך התקופה 1/10/2020 עד 31/3/2021.
המעסיק שילם לעובד ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד, ובתקופה הרלוונטית, תיק הניכויים שלו פעיל, ודווח בו על העסקת עובדים.
אתר המל”ל כולל אפשרות בדיקה לזכאותו של המעסיק, לשיפוי.
• מכל הללו יישלל השיפוי:
• תיק המעסיק לא היה פעיל בתקופת הבידוד.
• דווח על אי העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד.
• חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד.
• מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דווח בדיווח החודשי (טופס 102 כל קודי הדיווח + תושבי חוץ).

מעסיק שאינו זכאי לשיפוי
• משרדי ממשלה.
• גוף מתוקצב מתקציב המדינה.
• קופות החולים ותאגידי בריאות.
• גוף נתמך ע”י הממשלה, בהיקף של 25% או יותר מתקציבו.
• מוסד חינוכי ומוסד להשכלה גבוהה, שהשתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019, הייתה 40% או יותר.
עובדים ששהו בבידוד ועבורם ניתן לקבל המענק
• עובד ישראלי העובד בישראל – לרבות עובדים במשק בית, חברי קיבוץ ובעלי שליטה.
עובד זר ועובדי שטחים – המועסקים בישראל בהיתר.
• התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות בזמן אמת.
• עובד שהיה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו (ילד מתחת לגיל 16, או מעל לגיל 16 אם הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות, כולל ילד כאמור, במשפחת אומנה).
• העובד חזר מחו”ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

במקרים הבאים המעסיק לא יקבל שיפוי עבור עובדו
• העובד המשיך לעבוד עבור המעסיק בשכר בזמן תקופת הבידוד (אם העובד עבד עבודה חלקית, ניתן לקבל שיפוי חלקי).
• העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית בחו”ל.
• עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – הזכאות תהיה עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת (מידע זה מתקבל ממשרד הבריאות).
דיווח למשרד הבריאות – דרישה קריטית
• העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות באופן שיפרסם משרד הבריאות מזמן לזמן. העובד ימציא למעסיקו העתק מהדיווח למשרד הבריאות (המל”ל מבקש לשמור על האישור למקרה והמעסיק יידרש להציגו).
• ניתן לדווח על כניסה לבידוד באופן מקוון באתר משרד הבריאות או בטלפון 5400*.
• יש להדגיש כי השיפוי יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות. לאחר מילוי טופס הבקשה או שידור הקובץ ממערכת השכר, המל”ל יבצע אימות פרטי העובד, דיווחי השכר ותאריכי הבידוד מול משרד הבריאות.
• ניתן לקבל העתקי דיווחים שדווחו למשרד הבריאות גם רטרואקטיבית, החל מתאריך 1/10/2020, ישירות למייל של המעסיק, לפי בקשתו.
• דיווח באיחור על בידוד יזכה בשיפוי עד 4 ימים אחורנית לכל היותר, ממועד הדיווח בפועל.

משך ימי הבידוד המשופים
• משך התקופה המירבית בתקופה אחת בודדת – עד 14 יום.
• במצבים כמו תקופות בידוד עוקבות, או כמה תקופות בידוד עם חפיפה ביניהן – ניתן לקבל מענק גם מעבר ל- 14 ימים.

תחשיב השיפוי
• “תשלום עבור יום בידוד” – הוא כעלות המעסיק לאותו יום (שכר, בתוספת סוציאליות ששולמו).
• עבור יום הבידוד הראשון – המעסיק לא יקבל תשלום.
• עבור היום השני – המעסיק יקבל מלוא תשלום עבור יום בידוד.
• עבור יתר הימים – המעסיק זכאי לשיפוי לפי מספר העובדים בעסק ביום 1/8/2020 לפי הפירוט הבא:
מי שמעסיק עד 20 עובדים – 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
מי שמעסיק יותר מ- 20 עובדים – יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
• חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד –אם התקופה חצתה חודשים, החישוב יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
• מהתשלום ינוכו ימי מנוחה וחג -החישוב הוא מספרי ולא קלנדרי:
לגבי עובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים.
לגבי עובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה.

על הכותב

אורנה צח-גלרט, רו

אורנה צח-גלרט, רו"ח

נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.
ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי
עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.
www.ahe-tax.co.il