דיני עבודה

שאלות ותשובות על בידוד

אילו זכויות נצברות לעובד בתקופת בידוד? האם עובד זכאי לדמי בידוד בגין ילדו ששהה בבידוד? כיצד לשלם לעובד שעובד מהבית במהלך הבידוד? כיצד לשלם לעובד בבידוד שאין לו צבירה של ימי מחלה? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

שאלה:
אילו זכויות נצברות לעובד בתקופת בידוד?
תשובה:
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס’ 3), התש”א-2020, קובע בסעיף 26ד, דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.
כלומר, בתקופת בידוד העובד ימשיך לצבור חופשה שנתית, מחלה, הבראה, הפרשות לפנסיה חובה וצבירה יחסית לצורך חישוב הוותק לפיצויי פיטורים. בנוסף, על העובד השוהה בבידוד חלה ההגנה מפני פיטורים.

שאלה:
האם עובד זכאי לדמי בידוד בגין ילדו ששהה בבידוד?
תשובה:
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס’ 3) התש”א-2020 קובע כי עובד השוהה בבידוד משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו ומסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד, אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד היום האמור על חשבון יום חופשה המגיע לו.

יצויין, כי בשונה ממחלת ילד, ימי הבידוד בגין ילד בבידוד, אינם מוגבלים במספר ימים מותרים לניצול בשנה.

שאלה:
כיצד לשלם לעובד שעובד מהבית במהלך הבידוד?
תשובה:
בהתאם לסעיף 26ה לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס’ 3), התש”א-2020, במקרה בו עובד השוהה בבידוד ועבד למעשה אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עבד כאמור.

שאלה:
כיצד לשלם לעובד בבידוד שאין לו צבירה של ימי מחלה?
תשובה:
בהתאם לסעיף 26ב(ג) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס’ 3) התש”א-2020, במקרה בו לא עמד לרשות העובד בתקופת המחלה הצבורה שלו מספר הימים שיש להפחיתם כאמור, יופחתו הימים העומדים לרשותו, אם ישנם, וההפרש שבין הימים שיש להפחיתם ובין הימים העומדים לרשותו ייזקף על חשבון ימי המחלה שהעובד יהיה זכאי להם בעתיד. כלומר, ימי מחלה במינוס.

סיום יחסי עבודה עם צבירה שלילית של ימי מחלה

במידה והסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר תקופת מחלה שקוזזה כנגד ימי המחלה המחויבים, יקוזזו ימי המחלה המחויבים הנותרים שנזקפו עקב הבידוד כנגד ימי חופשה שטרם ניצל, ואם לא נותרה לעובד יתרת ימי חופשה מספקת – לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים.

שאלה:
עובד שהה בבידוד במשך 8 ימים. לזכות העובד צבורים 6 ימי מחלה, כיצד יש לשלם לעובד בעבור הבידוד?
תשובה:
תשלום דמי בידוד
לעובד מגיע תשלום על ימי הבידוד פחות יום אחד. כלומר, לעובד בשאלה מגיעים דמי בידוד בעבור 7 ימים. יצויין, כי הוראות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה) (להלן: “החוק“), מאפשרות לעובד, אשר לזכותו צבורים ימי חופשה שנתית, לקבל תשלום בעבור היום המופחת על חשבון ימי החופשה השנתית.
ניכוי ימי מחלה
החוק מגביל את ניכוי ימי המחלה בעבור תקופת הבידוד ל- 4 ימים בלבד. על כן, לעובד ינוכו 4 ימי מחלה, כך שיוותרו לזכותו 2 ימי מחלה.

יצויין, כי גם במקרה בו לזכות העובד לא היו צבורים ימי מחלה, העובד עדיין היה מקבל תשלום דמי בידוד והמעסיק היה זוקף לחובתו 4 ימי מחלה, כלומר, החוק מתיר למעסיק לזקוף לחובת עובד ימי מחלה במינוס.

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע”מ.

על הכותב

חשב עבודה ושכר

חשב עבודה ושכר

http://www.heshevavoda.co.il