דיני עבודה

היתר חריג להעסקת עובדים בשעות נוספות

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה חתם שר העבודה ביום 4/10/2020 על היתר כללי: הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951.

ההיתר משנה את המצב הקיים בכך שהוא מאפשר העסקת עובדים מעבר לשעות הנוספות המותרות. כידוע העסקת עובדים בשעות נוספות, שלא בהתאם לחריגים הקבועים בחוק או ללא היתר מכוח החוק, מהווים עבירה החושפת את המעסיק לסנקציות פליליות ומינהליות. חשוב שמעסיקים יתעדכנו בדבר חידושים בדיני עבודה.

ההיתר הכללי:
בהתאם להיתר הכללי בימי שגרה לא ניתן להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום ויותר מ-16 שעות נוספות בשבוע (בעבודת לילה לא יותר מ-58 שעות סה”כ בשבוע).

ההיתר החדש:
ההיתר החדש מחריג את ההיתר הכללי ומאפשר להעסיק בשעות נוספות בכמות גדולה יותר הן ברמה יומית והן ברמה שבועית.

ההיתר החדש קובע כי בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות. תנאי נוסף הוא שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.

עוד נקבע כי אורך יום עבודה לפי הוראות סעיפים 2 ,4 או 5 לחוק, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה. אולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות לא יותר מ–8 פעמים בחודש. כל זאת בכפוף לכך שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה כאמור, וזאת בלי לגרוע מזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין.

ההיתר קובע כי העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה, בטיחותם של העובדים בעבודה ובצורכיהם וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה החדש.

חריגים:
מספר מעסיקים וענפים מוחרגים וההיתר לא יחול עליהם. היתר זה לא יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית וההיסעים. כמו כן לא יחול על מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, וצו הרחבה בענף הבנייה התשתיות, צמ”ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

מעסיקים גדולים:
מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי ההיתר החדש, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה. ההיעדרות צריכה להיות בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה, בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה. לעניין זה: “מצבת עובדיו” – מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020.
מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת או הקפסולה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.
חשוב לשים לב כי ההיתר הינו זמני ויעמוד בתוקף רק עד יום 31/10/2020.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il