דיני עבודה

הוצאה לחל”ת של עובדת בהיריון ללא צורך בהיתר

משבר הקורונה הביא עימו צורך בהוצאה של עובדים רבים לחופשה ללא תשלום כאשר פעמים רבות החל”ת נגזר על המעסיק עקב החובה לסגור את עסקו או לצמצם את הפעילות באופן משמעותי.

הוצאת עובדת בהיריון לחל”ת מצריכה היתר ממשרד העבודה כאשר הוצאה לחל”ת ללא היתר חושפת את המעסיק לסנקציות אפילו אם החל”ת הינו בהסכמת העובדת.

לאור כך הותקנו תקנות שעת חרום (תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) התש”ף) אשר מקלות על המעסיקים את הוצאתן לחל”ת של עובדות בהיריון ובלבד שיתקיימו התנאים כפי שסוכמו בהודעה שפרסם משרד העבודה:

“הוצאת עובדת או עובד לחופשה ללא תשלום הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלהעל 60 ימים ובלבד שמתקיימים כל אלה:

  1. החל”ת אינה קשורה לנסיבה שבגינה מוגנים העובד או העובדת.
  2. המעסיק ביצע מאמצים ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובד/ת.
  3. העובד או העובדת נתנו הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום. (יש לשמור את ההסכמה)
  4. המעסיק החליט על הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום לאחר שפעילות עסקו הוגבלה או צומצמה עקב ההוראות והדינים שהוצאו בעקבות משבר הקורונה, או צומצמה בשל מתן שירות לעסק או ביצוע עבודה שפעילותו הוגבלה כאמור או ביצוע עבודה בעבורו, או צומצמה בהתאם להוראות תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה לפי סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה בעקבות ההכרזה האמורה.
  5. התפקיד שביצעו העובדת או העובד אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה כאמור לעיל, והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום בנוסף לעובדת או לעובד כאמור עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה לפי החוק; תנאי זה לא יחול אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל מלפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובדת אוהעובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
  6. על העובדת והעובד לא הוחל הסכם היציאה לחופשה כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדשה), התש”ף- 2020 ;
  7. ככל שהמעסיק מוציא לחופשה ללא תשלום עובדת בהריון תאריך הלידה המשוער של העובדת לא חל ב – 30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה.”

התקנות חלות על עובדים שהוצאו לחל”ת החל מתאריך 15/3/20.
התקנות יביאו להקלה פרוצדורלית על המעסיקים – יחד עם זאת מוצע כי במקרי ספק ייעשה ייעוץ עם עורך דין לדיני עבודה וזאת למנוע תקלות אפשריות.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו”ד מומחה בתחום.

על הכותב

יוסי חכם, עו

יוסי חכם, עו"ד

מאת: עו"ד יוסי חכם

© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2020

www.holaw.co.il