פנסיה וגמל

כללים לעניין דיווח בגין ביטוח אבדן כושר עבודה

admin
מאת admin

הבעיה שנוצרת בחלק מהדיווחים לרכיב אובדן כושר עבודה מעסיק, כאשר שיעור העלות לרכיב זה משתנה ולמעסיק אין את היכולת לעקוב אחר השינוי הנ”ל.

בגרסה 3 ישנו פתרון לגבי הבעיה הנ”ל 

גרסה 3 נדחתה ל 08/09/2019 ובנוסף נכנסו מספר שינויים ( כרגע בגדר טיוטה לא סופי ) היום אתייחס לסעיף 4 א בחוזר :

 כללים לעניין דיווח בגין ביטוח אבדן כושר עבודה (עדיין בגדר טיוטה)

א. העברת דיווח לגוף מוסדי בקובץ “ממשק מעסיקים – דיווח שוטף”, במסגרתו נכללת במרכיב
    תגמולי המעסיק גם הפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה, תיעשה בכפוף
    לעמידה בכל התנאים הבאים:

1. המעסיק מפקיד 7.5% מהשכר המבוטח לרכיב תגמולי מעסיק;

2. המעסיק ציין בדיווח כאמור כי התשלום לרכיב תגמולי המעסיק כולל גם תשלום לכיסוי ביטוחי
    למקרה אובדן כושר עבודה באותו גוף מוסדי, ככל שקיים;  

3. גובה השכר המדווח לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה זהה לגובה השכר המדווח לעניין מרכיב
    חשבון – תגמולי המעסיק, אשר מתוכו הופקדו תשלומי המעסיק לאותו גוף מוסדי.

ב. התקבל דיווח בגוף מוסדי בתנאים שנקבעו בסעיף קטן (א), יגבה הגוף המוסדי את העלות בשל
    כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך רכיב תגמולי המעסיק, ככל שקיים כיסוי כאמור, ובלבד ששיעור
    תגמולי המעסיק לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח של העובד; 

ג. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הגוף המוסדי להודיע לעובד על שיעור התשלום שנגבה
   לשם רכישת הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה, שיעור הכיסוי הביטוחי, וכן כל שינוי צפוי
   בכיסוי הביטוחי או בעלותו. 

רקע:

אחת הבעיות השכיחות שנתקלים בה המעסיקים היא כאשר חל שינוי בתעריף הכסוי לרכיב אובדן כושר עבודה מעביד , למעסיקים אין את היכולת לבצע מעקב אחר השינויים הנ”ל , הודעת השגיאה שמתקבלת במסגרת הממשק היא :

” חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי – מעסיק” 

או

“עודף תשלום לכיסוי ביטוחי – מעסיק”

בנוסף לעיתים נוצרים פערים בין הקבוע בהסכם העבודה לעניין אופן תשלום הכיסוי האמור לבין הקבוע בתנאי הפוליסה

הפתרון: 

על מנת למנוע מצב כזה , מוצע לאפשר למעסיק המפקיד 7.5% מהשכר המבוטח למרכיב תגמולי המעסיק לכלול בדיווח למרכיב זה את ההפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה, בכפוף לעמידה בתנאים המוגדרים בסעיף 4/א 

כמו כן מוצע לחייב את הגוף המוסדי לגבות את העלות בשל כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך רכיב תגמולי המעסיק, ככל שכיסוי כאמור קיים, ובלבד ששיעור תגמולי המעסיק לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח של העובד. 

מבחינת הדיווח בגרסה 3 יתווסף ערך בשדה “סוג הפרשה” (שדה 79 ב XSD ממשק מעסיקים -דיווח שוטף):

תגמולי מעסיק + א.כ.ע 

יש לשים לב!

גובה השכר המדווח לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה זהה לגובה השכר המדווח לעניין מרכיב חשבון – תגמולי המעסיק, אשר מתוכו הופקדו תשלומי המעסיק לאותו גוף מוסדי.

 

בנספח ה1 ( ראו מאמר קודם ” כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות גמל “) נוספה הערה :

אין לבצע פיצול בין רכיב שכר לא.כ.ע לבין רכיב שכר לתגמולי מעסיק אלא באחד משני המקרים הבאים: 

1.החיסכון והא.כ.ע מנוהלים בגופים מוסדיים שונים; 

2.השכר המבוטח לא.כ.ע שונה מהשכר לחיסכון

 

לסיכום: אני סבור ומאמין שהפתרון הנ”ל יצמצם את כמות הכספים שלא נקלטים באופן אוטומטי כתוצאה מהשגיאות הנ”ל. 

בכתבה הבאה: אתייחס לכללים לדיווח עזיבת עבודה של עובד כולל אופן הדיווח על מעמד כספי הפיצויים. 


מאת: ירון הרן – מנכ”ל עוקץ פנסיה

www.oketz.co.il

פתרונות מתקדמים לתפעול פנסיוני עבור מעסיקים

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il