דיני עבודה

נוהל לקבלת דמי מחלה

admin
מאת admin

תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), הקובעות, בין היתר, את חובתו של עובד למסור למעסיקו תעודת מחלה, קובע כי החל מ 13/11/15, אישור המחלה אינו חייב לציין את אבחון המחלה.

 

תקנות 1 ו-2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל”ז-1976, קובעות כי עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך תוך 3 ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה. ההודעה תימסר ע”י העובד או מטעמו, ובלבד שהמעסיק הביא לידיעת העובד את חובתו לקיים הוראות תקנה זו.

עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא, חתומה בידו, שבה מצוינים הפרטים הבאים:

שם החולה, מספר זהותו, אבחון המחלה (הערה: החל מיום 13.11.2015 אין דרישה לפרט בתעודת המחלה את אבחון המחלה), התקופה שבה לא מסוגל לעבוד, שם הרופא ומעונו, תאריך הוצאת התעודה.

עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת החולים או המאושרת מטעמה, שבה מצוינים הפרטים הנ”ל.

אם התעורר ספק אצל המעסיק לגבי תוכן של תעודת מחלה שלא ניתנה לפי סעיף (ב) הנ”ל, הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעסיק ולהיבדק.

החל מיום 13.11.2015 תתווסף הוראה לפיה אין בהוראות התקנות הנ”ל כדי לגרוע מהוראות כל דין או הסכם הקשורות למסירת אישורי מחלה על ידי העובד או בחינת אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים ממצב בריאות לקוי.


* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (אוקטובר 2015) של ספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו”ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו”ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל “עולם העבודה” ומחברת הספרים : “דיני עבודה – המדריך המלא” ו-“הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה”. 

www.hilaporat.co.il 

 

על הכותב

admin

admin

www.oketz.co.il