okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

קצבת זקנה - תוספת דחיית פרישה מותנית בעבודה של 9 חודשים לפחות מדי שנה

ornazahעל התוספת לחוק ביטוח לאומי בנוגע לקצבת הזקנה - בכתבה הבאה.

זכאות לקצבת זקנה בגיל פרישה מותנית בקיומם של מספר תנאים כלהלן: 

 

א. המבוטח צבר תקופת אכשרה.
ב. המבוטח הוא תושב ישראל ביום הזכאות לקצבה. 
ג. המבוטח הגיע לגיל פרישה וטרם הגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה (להלן - הגיל המותנה בהכנסות), והכנסותיו אינן עולות על ההכנסה המרבית לעניין הזכאות לקצבת זקנה.


סעיף 249 לחוק הביטוח הלאומי - תוספת דחיית קצבה 
פרשנות הסעיף היא כי תינתן תוספת דחיית קצבה בשיעור 5% בעבור כל שנת דחיית מועד קבלת קצבת הזקנה, למבוטח שיש לו הכנסה ממשכורת או ממשלח יד.
מבוטח שהייתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית - יראוהו לעניין סעיף זה כאילו הייתה לו הכנסה זו במשך כל השנה. 


בשולי הדברים נסב את תשומת הלב לעובדות כדלקמן:
* מבוטח שעובד והכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה המותרת המרבית, אשר יש לו הכנסהשאינה מעבודה העולה על הסכום המרבי - זכאי לתוספת דחיית קצבה.
* מבוטח שאינו עובד אשר יש לו הכנסה שאינה מעבודה העולה על ההכנסה המותרת המרבית - אינו זכאי לתוספת דחיית הקצבה האמורה.


רקע עובדתי 
(בל 38598-09-11, מיום  25 במרץ 2012)
* עו"ד דן לפידור (להלן- המבוטח) הוא יליד 7/8/1941 ומקבל קצבת זקנה מגיל 70. בחודש  דצמבר 2007 הגיע לגיל פרישה שהיה באותו הזמן גיל 66 ו- 4 חודשים. כלומר, התקופה שבה נשללה קצבת הזקנה של המבוטח כללה הכנסות ממשלח יד לתקופה של שלוש שנים ושמונה חודשים.
* המבוטח לא תבע קצבת זקנה עד גיל 70, מאחר שהמשיך לעבוד במקצועו כעורך דין  והכנסתו עלתה על הסכום המרבי המותר על פי החוק.
* עקב דחיית הזכאות לקצבה, המבוטח זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) תוספת דחיית פרישה.
* המל"ל חישב את תוספת דחיית הפרישה לפי 5% לשנה ובסך הכל 15% בגין 3 שנים בלבד, ולא חישב את שמונת החודשים שבהם עבד המבוטח במהלך שנת 2011.


דיון והחלטה

* המבוטח טען כי יש לפרש את החוק על פי תכלית החקיקה הסוציאלית, ולפיכך יש להעניק תשלום חלקי גם בגין חלקיות שנה בהתאם לתקופת העבודה בפועל. כלומר, תוספת דחייה בשיעור 18.33% ולא 15%.
* המל"ל טען כי "המחוקק לא קבע ולא התכוון לקבוע כי יש לשלם פיצוי חלקי על פי חלקיות תקופה הפחותה מתשעה חודשים".
* בית הדין דחה את תביעת המבוטח, וקבע כי הוא זכאי לתוספת דחיית פרישה בגין 3 שנים בלבד. 
* על החלטה זו הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

 

 


 

אורנה צח (גלרט) הינה רו"ח במשרד ארצי חיבה.http://www.artzi-hiba.co.il/

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק