okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

החזר דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות נפגעי עבודה

מקבל קצבה, שיש לו נוסף על הקצבה, הכנסה אחרת - החייבת בדמי ביטוח לאומי, מחוייב בדמי ביטוח בריאות בגין הכנסתו זו, ולא מנוכים דמי ביטוח בריאות מקצבתו.

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי ומשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) לפי חוק הביטוח הלאומי. ככלל, מבוטח שזכאי לקצבאות מהמל”ל ואין לו הכנסה אחרת החייבת בדמי ביטוח, מנוכים מקצבתו דמי ביטוח בריאות מינימליים (103 ₪ לחודש בשנת 2014).

מקבל קצבה שיש לו נוסף על הקצבה הכנסה אחרת החייבת בדמי ביטוח לאומי, מחויב בדמי ביטוח בריאות בגין הכנסתו זו, ולא מנוכים דמי ביטוח בריאות מקצבתו.

עד כה הקביעה אם יש לנכות דמי ביטוח בריאות מקצבאות אלה התבצעה על ידי פקיד התביעות של המל”ל, בהתאם לדיווח של המבוטח בוועדה הרפואית ו/או לפי כל מידע אחר שהגיע לפקיד התביעות.

לא אחת נמצא בדיעבד כי הניכוי או אי הניכוי היה שגוי, ונוצרו חובות או תשלומים למפרע (רטרו) למבוטחים שהתקבל בעבורם מידע שונה מהנתונים שהיו בידי פקיד התביעות בעת הקביעה.

ב-6 בנובמבר 2014 פרסם המל”ל חוזר בהקשר להחזר דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות נפגעי עבודה ששילמו דמי ביטוח בריאות גם כשכירים. זאת, בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד המל”ל (ת”צ 19418-11-11 פרידנזון ואח’ נ’ המוסד לביטוח לאומי) על כך שנוכו דמי ביטוח בריאות ממקבלי קצבאות נפגעי עבודה בתקופה שבה היו שכירים.

במסגרת החוזר נקבע כי יבוצע מהלך אוטומטי של החזר דמי ביטוח בריאות שנוכו מיום 1.1.2007 ואילך (7 שנים למפרע) עד 31.12.2013 ממקבלי הקצבאות האמורות שטרם הגיעו לגיל פרישה, שהיו שכירים ובוצע ניכוי כפול של דמי ביטוח בריאות: הן מהקצבה והן מההכנסות ממשכורת.

עבור מקבלי קצבאות נפגעי עבודה שלהם בוצע ניכוי כפול בשנת 2014, יבוצע החזר דומה בסוף שנת 2015, כאשר הנתונים על עיסוק המבוטח יהיו מאומתים במל”ל. עם זאת, אם מבוטח שכיר יפנה למל”ל בבקשה להחזר דמי ביטוח בריאות ויציג תלושי שכר, יבוצע החזר ידני לפי הנהוג כיום.

בשולי הדברים

אנו כמובן מברכים על מהלך אוטומטי זה שיאפשר החזרים לשכירים בגין הניכוי הכפול, אולם נראה כי כל מי שהכנסתו אינה מעבודה כשכיר, יידרש לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל החזרים אלו.

 


נכתב ע"י רו"ח אורנה (צח) גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה, 
ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי
עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

www.ahe-tax.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק