okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

תשלום דמי מחלה בזמן היעדרות עובד מעבודתו, עקב תאונת דרכים

datafax-sהאם עובד שנפגע בתאונת דרכים (שאיננה "תאונת עבודה") ונעדר, עקב כך, מעבודתו, זכאי לתשלום דמי מחלה מאת מעבידו?

 

סעיף 11 לחוק דמי מחלה קובע:

"עובד הזכאי לתשלום על-פי כל חיקוק בעת תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות...לא יהיה זכאי לדמי מחלה על-פי חוק זה, לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור, ולגבי תקופה שנקבע במפורש באותו חיקוק, שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה".

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לתשלום פיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ("ביטוח חובה"). לפיכך, לא יהיה זכאי אותו עובד לתשלום דמי מחלה ממעבידו.

כל זאת – אם לא קיים כל הסכם אחר, הקובע הוראה שונה לענין זה.

לעיתים, משלמים מעבידים לעובדים כנ"ל איזשהוא תשלום עבור התקופה בה נעדרו מעבודתם עקב התאונה, למרות שאינם חייבים בכך.

כדי למנוע אי-הבנות, רצוי, לדעתנו, שהעובד יאשר בפני המעביד (בכתב) כי, לכשיקבל מחברת הביטוח את הפיצויים, יחזיר למעבידו את הסכום שזה שילם לו בתקופה בה היה ב"תאונה"; כל זאת – כדי למנוע מצב בו יקבל העובד פיצוי כפול בגין אותה תקופה.הכתבה באדיבות דטהפקס, מרכז המידע הישראלי, ליחסי עבודה, שכר וחישובים.
www.datafax.co.il


 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק