okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ביטוח לאומי

 

תקנה 11, פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד

ביום 11 בפברואר 2016 פירסם המוסד לביטוח לאומי' חוזר בדבר עדכון יישום תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל”א – 1971.

 

על פי החוזר ניתן בתנאים מסוימים להעניק פטור מתשלום דמי ביטוח לעובד, לתקופה שלא תעלה על שני חודשי עבודה בשנת מס אחת.

רקע חוקי

(א) פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד(א) מבוטח שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות האמורות, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לתקופה שלא תעלה על שני חדשי עבודה בשנת מס אחת, ולאחר תום התקופה האמורה ישלם המבוטח דמי ביטוח בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (ב). (168 ₪ לחודש – 1/2016).

(ב) מבוטח שלא עבד מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א), ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה האמורה, ישלם דמי ביטוח במועדי התשלום האמורים בתקנה 2 לתקנות הגביה, לגבי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח מההכנסה המזערית האמורה בפרט 4 של לוח י”א לחוק”.

(168 ₪ לחודש – 1.2016)

כללי

על פי המתואר בחוזר, עד כה מבוטח שעבד כשכיר לפחות עשרה חודשים מתוך 12 החודשים באותה שנת מס, קיבל את הפטור בצורה גורפת באופן ממוכן ע”י המערכת או בהזנה ידנית.

החוזר מבהיר שהחל משנת 2016 הזכאות לפטור לא תיעשה יותר בצורה גורפת, אלא לאחר בדיקה פרטנית האם המבוטח זכאי לפטור מאחת הסיבות האמורות בתקנה: לא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, או אבל במשפחה, וכל זאת בגיבוי אישורים ואסמכתאות.

הפטור ניתן למבוטח שנעדר מאחת הסיבות לעיל ובתנאי שאין לו הכנסות שאינן מעבודה (בסכום שעולה על 40% מהשכר הממוצע במשק) והוא אינו עובד עצמאי בתקופה הזו (שאז מחוייב בדמי ביטוח כעצמאי).

יודגש כי עובד בחל”ת אינו זכאי לפטור מכוח התקנה הזו.

כמו כן מובהר בחוזר כי החל משנת 2016 הפטור ניתן רק מדמי הביטוח הלאומי.

המבוטחים מחוייבים בדמי ביטוח בריאות לפי שיעור המינימום (103 ₪ לחודש – 1.2016).

עובד שעבד חלק מהחודש, אפילו יום אחד, מבוטח כעובד שכיר ואינו מחוייב בדמי ביטוח באופן אישי.

ההנחיות החדשות ליישום התקנה

  • תיערך בדיקה שלמבוטח אין כל הכנסה בתקופה שבה לא עבד.
  • המבוטח ימלא טופס הצהרה וימציא אסמכתאות הרלוונטיות:
    תעודת פטירה, אישור משטרה ו/או חברת ביטוח על תאונה שעבר, תעודת מחלה רפואית, אישור מעסיק או מוועד העובדים על שביתה, השבתה וכו’.
  • אם המבוטח טוען על הפסקת העבודה באופן זמני אצל המעסיק ולא קיים מידע מאומת ברשומת המבוטח על עבודתו בפועל עד להפסקה שנוצרה עקב אחת הסיבות, יש לבקש ממנו להמציא אישור מהמעסיק על תקופת עבודתו וסיבת ההפסקה.


נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי

עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

 www.ahe-tax.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק