okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

פגיעה נפשית כתאונת עבודה

datafax-sבית הדין הארצי לעבודה קבע, כי אירוע חריג בעבודה גרם להחמרת מצבה הנפשי של עובדת, ולכן הכיר באירוע כתאונת עבודה.
העובדות
אסתר הגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי בה טענה, כי עקב שיחה קשה עם הממונה עליה, חשה פגועה ומושפלת וכתוצאה מכך לא היתה מסוגלת לחזור לעבודתה ואירעה לה פגיעה נפשית.
הן המוסד לביטוח לאומי והן בית-הדין האזורי לעבודה דחו את תביעתה של אסתר להכיר באירוע שאירע לה כתאונת עבודה.
אסתר הגישה את הערעור הנדון כאן, על פסק-דינו של בית-דין האזורי, לבית-הדין הארצי לעבודה.
פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה
המומחה הרפואי שמונה, כדי לקבוע את הקשר הסיבתי הרפואי בין האירוע בעבודה לבין מצבה הנפשי של אסתר קבע, כי קיים קשר סיבתי בין האירוע בעבודה לבין החמרת מצבה הטבעי של אסתר ואף קבע, כי יש קשר סיבתי בין המחלה/ההפרעה הנפשית, בה לוקה אסתר, לבין האירוע החריג שאירע בזמן העבודה.
עם זאת קבע, כי השפעת האירוע בעבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים המשפיעים על אסתר, מאחר וגם לפני האירוע החריג בעבודה לקתה בהפרעות נפשיות בצורה חוזרת וסבלה מהפרעות גופניות שונות, אשר גרמו לתסמינים נפשיים. לאור זאת, דחה בית-הדין האזורי את תביעתה של אסתר להכיר באירוע שאירע לה כתאונת עבודה.

בית-הדין הארצי, אליו הגישה אסתר את הערעור על פסק-הדין של בית-הדין האזורי, קיבל את ערעורה של אסתר וקבע, כי על-פי אותה חוות דעת, הוכיחה אסתר, כי קיים קשר סיבתי בין האירוע בעבודה לבין אי כושרה לחזור לעבודה ובין הפגיעה הנפשית שאירעה לה.
גם אם אסתר סבלה בעבר מבעיות נפשיות והאירוע בעבודה אכן גרם להחמרה של אותן בעיות, יש לראות בהחמרה פגיעה בעבודה על-פי הוראות החוק.
שאלת השפעת עברה הרפואי של אסתר היא שאלה שעל הוועדה הרפואית לדון בה, כאשר היא בוחנת את דרגת הנכות המגיעה לה.
כאשר נקבע קשר סיבתי ברור בין האירוע בעבודה לבין החמרת מצבו של נפגע, להבדיל מגרימת המחלה, די בכך כדי להכיר באירוע בעבודה כפגיעה בעבודה על דרך ההחמרה ואין צורך במקרה כזה לבדוק את מאזן ההשפעות, כי הרי ברור שכשמדובר בהחמרה, לאותו נפגע קיים כבר עבר רפואי ולכן הוועדה הרפואית היא זו שבודקת את שאלת היחס בין העבר הרפואי לבין ההחמרה.
לפיכך, קובע בית-הדין הארצי לעבודה, שיש לקבל את הערעור ויש להכיר באירוע החריג שאירע לאסתר בעבודה כתאונת עבודה.
(פסק הדין ניתן ביום 14.1.2013).


מאת: דטהפקס, מרכז המידע הישראלי.
www.datafax.co.il 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק