okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

היעדרות מעבודה עקב סופת השלגים

datafax-sהאם עובדים שנעדרו מעבודתם, עקב סופת השלגים שהתחוללה לאחרונה באזור הצפון, יהיו זכאים לשכר עבור אותם ימים?

 

במענה לשאלות רבות של לקוחותינו, הרינו להבהיר, כי חוקי העבודה אינם מתייחסים למקרים של היעדרות מעבודה כתוצאה מ"כוח עליון".מאחר ו"שעות עבודה" מוגדרות בחוק שעות עבודה ומנוחה כ"זמן שבו עומד העובד לרשות העבודה", הרי אם נעדרו העובדים מעבודתם עקב סופת השלגים, מקרה אשר אינו בשליטת המעביד, הם לא יהיו זכאים, על-פי החוק, לתשלום שכרם, אלא בהתקיים הסכם מיוחד בין הצדדים.

 

ההסכם הקיבוצי של ענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה קובע, למשל, בענין דומה, כי:

"במקרה של הכרח בהפסקת עבודה זמנית מכוח עליון (מסיבות שאינן תלויות בהנהלת המפעל), ידונו הנוגעים בדבר בפתרון הבעיה, במגמה למצוא הסדר מתקבל על דעת הצדדים המעוניינים".

במקרה של הפסקת עבודה בגלל אירוע שאינו בשליטת העובד או המעביד, המגמה היא, בדרך-כלל, למצוא פתרון הוגן לשני הצדדים. אולם, בהיעדר הסכם קיבוצי, הסכם אישי או נוהג במקום העבודה, הנותנים פתרון מיוחד למקרה, לא חייב המעביד בתשלום שכר עבודה עבור ימי ההיעדרות, כמתואר לעיל. יחד עם זאת, רצוי, לדעתנו, להגיע להסדר, על חלוקת הנטל, שיניח את דעת שני הצדדים, כמו למשל, הסכמה על יציאה לחופשה שנתית (בתשלום) או חלוקת התשלום בגין יום ההיעדרות בין העובד למעביד.

 


המידע באדיבות דטהפקס - מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים/

www.datafax.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק