okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

פיצול היעדרות בין הורים במחלת ילד - עדכון חקיקה

ביום 16.8.2016 פורסם ברשומות – תיקון מספר 15 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג – 1993 (להלן: "התיקון"). הודות לתיקון, זוג הורים המעוניין לחלוק ביניהם את היעדרותם מהעבודה לצורך טיפול בילדם החולה, יכול לבצעה כשספירת ימי המחלה לצורך תשלום השכר, יחשב כבר מההורה הראשון.

עד לאותו תיקון, כשזוג הורים ביקשו לחלוק ביניהם את היעדרותם מהעבודה לצורך טיפול בילדם החולה, אופן זכאותם לדמי מחלה בגין היעדרות זו, בוצע בהתאם לקבוע בחוק דמי מחלה. כלומר, בעבור היעדרות הורה ביום הראשון לעבודה, לא שולם לו שכר כלל, בעבור הימים השני והשלישי שולם לו 50% מהשכר, ובעבור היום הרביעי ואילך שולם להורה 100% משכרו בגין היעדרות זו.

לאור האמור לעיל, זוג הורים אשר ביקשו לחלוק ביניהם ארבעה ימי היעדרות כך שההורה הראשון יעדר יומיים ראשונים, וההורה השני יעדר יומיים נוספים, התשלום בגין כל הורה התבצע בנפרד. כלומר, עבור היום הראשון של כל אחד מזוג ההורים לא שולם שכר, ובעבור היום השני של כל אחד מזוג ההורים שולם מחצית משכרם בלבד.

כיום, הודות לתיקון הנ"ל, זוג הורים המעוניין בחלוקה מעין זו שתוארה מעלה, יכול לבצעה כשספירת ימי המחלה לצורך תשלום השכר, יחשב כבר מההורה הראשון. לפיכך, בהתאם לדוגמה הקודמת, ההורה הראשון לא יקבל שכר בעבור היום הראשון, ובעבור היום השני יקבל 50% משכרו. בעוד שההורה השני יקבל 50% משכרו החל מיום היעדרותו הראשון (המהווה בחישוב המצרפי של שני ההורים כיום ההיעדרות השלישי), ו – 100% משכרו בגין יום היעדרותו השני (המהווה בחישוב המצרפי של שני ההורים כיום ההיעדרות הרביעי).

על מנת שהספירה של ימי המחלה תחול כבר מיומו הראשון של ההורה הראשון (ולא תבוצע בחישוב נפרד), יהא על כל אחד מבני הזוג להודיע במקום עבודתו על היעדרות ההורה השני, וכן, לצרף העתק מהצהרה שהגיש ההורה השני במקום עבודתו בשל היעדרותו.

הרעיון שעומד מאחורי דברי ההסבר לתיקון הינו, לאפשר חלוקה בין ההורים בטיפול בילדיהם, לקדם שוויון במימוש ההורות ולקדם מעורבות של אבות בטיפול בילדיהם. כמו כן, לעודד שילוב נשים בתפקידים בכירים בשוק העבודה לצד גברים, והכל לשם צמצום פערים חברתיים בין נשים לגברים.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.


מאת: עו"ד אביתר טף

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2016 

 www.holaw.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק