okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

אפשרות להכליל דמי נסיעה בשכר העבודה

האם ניתן להכליל דמי נסיעה בשכר כולל? האם מותר?

סעיף 5 לחוק הגנת השכר אוסר על הכללת גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית ב"שכר כולל" (אלא אם הסכם קיבוצי שאושר ע"י שר העבודה קובע זאת) וכן על הכללת דמי/תמורת/פדיון חופשה ב"שכר כולל". לענין הכללת פיצויי פיטורים בשכר, דרוש אישור של שר העבודה והרווחה להסכם העבודה (סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים).

אין איסור בחוק לענין הכללת דמי נסיעה בשכר כולל.

בהקשר לכך נקבע בבתי הדין לעבודה כי:

1. סכום דמי הנסיעה שלו זכאי כל עובד הוא מסוג הזכויות שאינן ניתנות לויתור; לכן כל אימת שמועלה הסכום שהעובד זכאי לו (מכוח ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה), על המעביד להעלות את "שכרו הכולל" של העובד, בשיעור גובה ההעלאה בדמי הנסיעה (כך נפסק בדב"ע תשן/1-7 הדי - אורינט קולור תעשיות צילום (1986) בע"מ).

2. הסכמת עובד לכלול דמי נסיעה בשכר כולל חייבת להיות מפורשת וחד משמעית. במקרה בו המוסכם לא היה בהיר וחד משמעי ולא נאמר מפורשות כי משכורתו של העובד כוללת דמי נסיעה, אין לכלול את דמי הנסיעה בשכר.

במקרה בו מוסכם עם עובד על שכר כולל דמי נסיעות, על הסיכום להיות מפורש ובכתב וכן יש לבצע עדכון של השכר בשיעור עדכון תעריף דמי הנסיעה. בנוסף, יש להפריד רכיב בתלוש המשכורת ל"החזר הוצאות נסיעה".

ענין זה בעל חשיבות גם לצורך טענה של מעביד כי פיצויי פיטורים יחושבו מבלי לקחת בחשבון את רכיב החזר הוצאות הנסיעה.


מאת: עו"ד הילה פורת
www.hilaporat.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק