okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים:

אחת מהבעיות הנפוצות שמעסיקים רבים נתקלים בדיווח הראשוני לתוכנית הפנסיונית עבור עובד חדש היא משך הזמן הארוך עד קליטת הכספים בתוכנית העובד, ואף לפעמים אי קליטת הכספים של העובד ע"י הקופה והחזרת הכספים למעסיק, מצב שגורם לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד ולא מעט כאב ראש עבור המעסיק.

תחילה נבין מה הסיבה לאי קליטת הכספים בתוכניות העובד, כאשר מעסיק מעוניין להפקיד  לעובד חדש בפעם הראשונה, לקופה שביקש העובד שיופקדו אליה הכספים הפנסיוניים המגיעים לו, המעסיק נדרש לבצע "העברת בעלות" בקופה הנ"ל , "העברת בעלות" הכוונה היא להמציא לקופה אישור מהמעסיק או להעביר טפסי מידע לקופה למרות שאינו מחויב מכוח הוראת דין. המעסיק מוצא את עצמו לא פעם "מוצף" בטפסים שנשלחו אליו ע"י סוכני הביטוח, הקופות או העובדים עצמם ועליו למלא ולחתום על סעיפים שלעיתים רבות הוא כלל לא מבין את משמעותם והאם הוא מחויב לעשות זאת. דרישות אישורים או מידע כאמור הם בניגוד לסעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל, הקובע כי עובד רשאי לבחור בכל עת בכל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעסיקו ומעסיק של עובד לא יתנה את תשלום הכספים לקופת גמל.

בשכר ינואר 2016 נכנסו תקנות התשלומים לתוקף עבור כלל המעסיקים במשק , כאשר חובת הדיווח במבנה אחיד הייתה תחילה עבור מעסיקים עם 100 עובדים ומעלה, בשכר ינואר 2018 נכנסו למעגל חובת הדיווח במבנה אחיד מעסיקים עם 20 עובדים ומעלה ומשכר ינואר 2019 יחויבו כל המעסיקים לדווח במבנה אחיד. 

אחת מהמטרות בצורת הדיווח במבנה אחיד היא שהדיווח יכלול את כל הנתונים הרלוונטיים לקופה לצורך קליטת הכספים באופן מדויק ומהיר, לכן הדיווח כולל בין היתר את כל פרטי המעסיק כגון :

• שם המעסיק

• מספר מזהה של המעסיק

• כתבות דואר אלקטרוני ופרטי איש קשר של המעסיק

למרות כל זאת רוב הקופות עדיין דרשו מהמעסיקים למלא ולחתום על טפסי "העברת בעלות

הפתרון:

על מנת לפתור את הבעיה הנ"ל רשות שוק ההון פרסמה שני חוזרים בנושא:

1. חוזר גופים מוסדיים 2018-9-3 "קבלת מידע ואישור ממעסיקים" ועל פיו: "גוף מוסדי לא ידרוש ממעסיק של עמית לאשר מסמכים, להעביר מידע או לתת הסכמתו בקשר למוצר הפנסיוני של העמית, לרבות בקשת העברת בעלות, אלא אם קיימת הוראת דין מפורשת המחייבת קבלת אישור, הסכמה או מידע כאמור.

2. חוזר גופים מוסדיים 2018-55 "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני- נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " בסעיף " כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח" להלן הסעיפים הרלוונטיים למאמר :

ב. נמצא ליקוי בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל שאינו ליקוי כאמור בסעיף קטן (א), יהיה גוף מוסדי אחראי לטיפול בליקוי ולא יהיה רשאי להעביר את הטיפול בליקוי למעסיק; מבלי לגרוע מהאמור, גוף מוסדי יהיה אחראי על הטיפול בכל אחד מהליקויים הבאים: 

1) אי פתיחת קופת גמל לעובד כתוצאה מאי מילוי מסמכים אגב הליך זה או אי השלמת הליך
    חיתום רפואי;

2) אי קליטת כספים בקופת גמל קיימת של עובד המבקש להמשיך הפקדות בקופה אצל
    מעסיק חדש;

3) אי ביצוע העברת בעלות על פוליסה;

4) הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה הליך הפקת הפוליסה;

הערה: המאמר מתייחס גם לעובד חדש וגם לעובד קיים שביקש לשנות קופה 

חשוב: החוזרים הנ"ל  הם יחסית חדשים ולכן עדיין לא כל הקופות מיישמות אותם באופן מלא.

לסיכום: יישום החוזרים הנ"ל ע"י הקופות יהפוך את הליך הצטרפות למוצר פנסיוני ליותר פשוט.

בכתבה הבאה אתייחס לשינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " חוזר גופים מוסדיים 2018-55.

 


 מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

 

 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק