okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

עולם קרנות הפנסיה

סקירת עולם קרנות הפנסיה, מצד המעסיק, העובד, והעצמאי.

 

עולם המעסיק

על המעסיק חלה חובה להפרשת קרן פנסיה עבור המועסקים אצלו. תשלום קרן הפנסיה מתבצע בשני אופנים:

  1. במידה ולעובד אין הסדר פנסיוני פעיל המעסיק מחויב לפתוח לעובד קרן פנסיה בעת הגעתו לשישה חודשי עבודה מלאים.
  2. כאשר העובד מגיע למקום העבודה עם הסדר פנסיוני קיים ופעיל, על המעסיק חלה החובה להפריש לו לאחר שלושה חודשים מיום תחילת עבודתו, התשלום יתבצע באופן רטרו-אקטיבית (או בתום שנת מס, המוקדם מבניהם)

 

קרן הפנסיה מורכבת משני מרכיבים – פיצויים ותגמולים. על המעסיק חלה חובה לתשלומי תגמולים בשיעור של 6.5% ובשיעור של 6% במרכיב הפיצויים.

עולם העובד

בדומה למעסיק, העובד מחויב להפריש לקרן הפנסיה בשיעור של 6% מגובה שכרו (ברוטו).

השכר ממנו מפרישים הוא השכר המוגדר כשכר בסיס- ללא שעות נוספות, השתלמות, בונוסים או נסיעות. לעובד קיימת האופציה להפריש עד 7% שזוהי ההפרשה המקסימלית משכרו. 

לעובד שמפריש לקרן הפנסיה קיימת הטבת מס בגובה 35% מהשכר עד תקרת 602 ₪ לחודש שמהווים 7,224 ₪ לשנה. 

לדוגמה:

  1. עובד המשתכר ב – 10,000 ₪ לחודש (120,000 ₪ בשנה).
  2. העובד מפריש 6% משכרו לקרן הפנסיה שהם בעצם 600 ₪ לחודש (7,200 לשנה) החישוב מתבצע באופן הבא – 7,200 x  35% = 2,520 ,כלומר – העובד יקבל הטבת מס בשיעור של 2,520 ₪ לשנה.

 

עולם העצמאי בקרנות הפנסיה

החל מתאריך 1.1.2017 על העצמאי חלה חובה להפריש לקרן הפנסיה.  

בחלק הראשון העצמאי יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה עד למחצית השכר הממוצע במשק (4771.5 ₪).

בחלק השני – מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (9,543 ₪) יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה. 

לדוגמה:

עצמאי המשתכר ב – 10,000 ₪ לחודש יפריש בחלק הראשון 4.45% שהם מהווים 213 ₪, ובחלק השני יפריש 12.55% שהם מהווים 656 ₪.

כלומר – סך כל ההפקדות לקרן הפנסיה הינו – 863 ₪. 

כמו – כן, עצמאי זכאי להטבות מס בתשלום הביטוח הלאומי שהכנסתו אינה עולה על גובה 60% מהשכר הממוצע במשק (5,725 ₪) וישלם 2.87% במקום 6.72%.

בנוסף, העצמאי יקבל החזר מס על כל הפקדה לפנסיה והרווחים שצבר במהלך החיסכון יהיו פטורים גם הם ממס.

 

יתרונות קרנות הפנסיה

• הטבת מס בעקבות הפרשה לקרן הפנסיה

• 30% מקרן הפנסיה מבטיח תשואה של 4.86% מכספי הקרן, אותם 30% מושקעים באג"ח מדינה.

• בקרן הפנסיה ישנם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות (שארים) ונכות (א.כ.ע) במחירים זולים ביחס לפוליסות הפרטיות.

• ניהול הספים בקרן הפנסיה נמצא בידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות, במתמחים בהשקעות כספים, מה שנותן יתרון מכיוון ש – 70% מסך הפנסיה מורכבת מהשקעות.

• גם עצמאי יכול לחסוך לקרן הפנסיה ולקבל הטבות בביטוח לאומי כך שבקושי ירגיש את ההפרשות לקרן הפנסיה.

 

התנאים למשיכת קרן הפנסיה

אפשר ליהנות מכספי פנסיה בגיל הפרישה המינימלי – 60 . 

ישנם מצבים חריגים הנובעים עקב מצב רפואי או מצב כלכלי בהם ניתן למשוך את קרן הפנסיה לפני גיל 60. 

במידה ואדם מעוניין במשיכת כספים מקרן הפנסיה לפני גיל הפרישה ישלם קנס של 35% מהחיסכון כולו.

ישנם שני מצבים בהם אפשר למשוך את כספי קרן הפנסיה לפני גיל הפרישה בלי לשלם קנס:

• המצב הראשון הינו משיכת כספי הפיצויים אותם ניתן למשוך ללא מס עד תקרה המוגדרת בחוק.

• המצב השני הינו משיכת כספי התגמולים במקרים חריגים ללא תשלום כאשר אדם קיבל נכות של לפחות 75% או אם הוצאותיו הרפואיות מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית או אם הכנסת המבוטח ובן\בת זוגו היא מתחת לשכר המינימום.

בהגיעו אדם לגיל הפרישה יקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה המחושבת ע"י מקדם המרה אותו נקבע בסמוך ליציאתו לפנסיה.

לדוגמה:

אדם אשר חסך בכל חייו בקרן הפנסיה 500,000 ₪ ומקדם ההמרה שלו הוא 150 יהיה זכאי לקצבה חודשית של 3333.33 ₪.


פרופסור זיו רייך, רו"ח הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק