okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ביום 7.6.15 פרסמה רשות המסים מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים, כדלקמן:

ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 218 ₪ לחודש (נכון לינואר 2015).

נקודות זיכוי בגין פעוט:
החל מ-1.1.2012 מוענקות נקודות זיכוי גם לאבות לילדים אשר טרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס (להלן: "פעוטות").

נקודות הזיכוי ניתנות באופן הבא:
נקודת זיכוי אחת – בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.
שתי נקודות זיכוי – בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.
 
נקודת זיכוי נוספת בגין ילדים עד גיל 5:

החל מ-1.1.12, אימהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.

נקודת הזיכוי הנוספת היא מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן אימהות לילדים זכאיות בגין כל ילד, שהן: מחצית נקודת זיכוי בעד יילוד (נולד בשנת המס) או בגיר (מלאו לו 18 בשנת המס), ונקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בגיל שנה עד גיל 17.

נקודות הזיכוי בגין ילדים ניתנו לאם הילדים ונקודות זיכוי בגין פעוטות ניתנו לאב הילדים. יחד עם זאת, אם מדובר בבני זוג החיים בנפרד והילדים נמצאים בחזקת האב, נקודות הזיכוי עבור הילדים יינתנו לאב ונקודות הזיכוי בגין פעוטות יינתנו לאם.

כמו-כן, הורה יחיד שילדיו בחזקתו יהיה זכאי הן לנקודות הזיכוי בגין הילדים והן לנקודות הזיכוי בגין פעוטות.

את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פניה למעסיק וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה.
הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני.
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס.
יילוד: ילד בשנת הלידה.
בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 18.

מענק עבודה:
בתשלום מענק עבודה בגין שנת 2014, שישולם לזכאים מתוקף חוק "מס הכנסה שלילי" החל מיום 1.1.2015, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:
 - עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר.
 - עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.


מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ
 www.ralc.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק