okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס.

למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, או נוכה מהכנסתו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליו לשלם באותה שנה, זכאי להחזר מס .

במרבית המקרים, כאשר אדם עובד אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס אשר מחושב על ידי המעסיק מהווה מס מדויק וסופי.

עם זאת, קיימים מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין את חבות המס של העובד.

בנוסף, קיימות הטבות מס לזכאים, אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי .

סיכויים טובים להחזרי מס, יכולים לחול, בין היתר, כאשר מתקיימות הנסיבות הבאות:

1.   עבודה אצל שני מעסיקים או יותר, אשר לפחות אחד מהם ניכה מס הכנסה מרבי מהעובד .

2.   עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס.

3.   קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב .

4.   שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה .

5.   עובדים שכירים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל   לקצבה ו/או לביטוח חיים.

6.   תרומות למוסד ציבורי מוכר .

כדי לממש את הזכאות להחזר מס אשר שולם ביתר, יש להגיש למס הכנסה בקשה להחזר מס באמצעות דו"ח.

ניתן להגיש דו"ח עבור שש שנים מתום שנת המס שבגינה שולם מס ביתר.

לדוגמה: בקשה להחזר מס בגין שנת המס 2012, ניתן להגיש עד ליום 31/12/2018 .

לדו"ח יש לצרף את כל האסמכתאות הרלבנטיות, לרבות אישורים על ההכנסות ואישורים על זכאות להטבות מס.

 

חשוב לזכור כי הפרשי המס יכולים להיות הן לחובה והן לזכות ! לכן, מומלץ לבחון את תוצאת המס הנובעת מהדיווח, עוד בטרם הגשתו בפועל לפקיד השומה.

למדריך המלא של רשות המסים להגשת בקשה להחזר מסלחץ כאן


מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

 www.ralc.co.il 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק