okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

כל בעל עסק ולא רק הוא, יודעים כי מתנות נותנים לא רק מבחירה חופשית, אלא, פעמים רבות, זו  חובה, כדי לשמור על העובדים מרוצים בעסק, כדי לשמור על קשר טוב עם לקוחות או ספקים ועם נותני שירותים אחרים ועוד. אך בעיני רשויות המס, מתנות אינן תמיד הוצאה מוכרת בכלל או רק בסכום מוגבל ולפעמים מגוחך.   

כמפורט בפרק  4 של הספר " הוצאות מוכרות למס ", פעמים רבות נתינת המתנה כרוכה בציפייה של הנותן לקבל תמורה עתידית בגין הנתינה. תמורה כזו יכולה להיות ישירה, כגון: כאשר היא ניתנת ללקוחות או ספקים ונותני שירותים של העסק והיא יכולה להיות עקיפה, כגון: במתן מתנות לטובת הקהילה אשר יוצרות שם טוב לעסק ותניב לו הכנסות לעתיד, בבחינת "שלח לחמך על פני המים וברבות הימים תקבלנו". מתנות שניתנו במטרה להפיק "שם טוב" לעסק, מהוות הלכה למעשה הוצאות פרסום לכל דבר.

מתנות יוכרו כהוצאות מוכרות בהתאם לעקרונות הבאים (1) :

מתנות לבעלי קשר עסקי עם העסק - מתנות שניתנו ללקוחות, ספקים ובעלי קשר עסקי אחר עם העסק הנותן את המתנה, רואים כאילו ניתנו לצורך ייצור ההכנסה, ובלבד, שסכום ההוצאה המוכרת לכל מקבל מתנה לא יעלה על התקרה השנתית שנקבעה לעניין זה(2) לשנה. תנאי הכרחי להכרה בהוצאה הוא כי נרשמו פרטי זהות המקבל על מנת לאמת כי אכן קיים קשר עסקי עם נותן המתנה. עוד יירשם, מקום נתינת המתנה והכול בתנאי שקיימות אסמכתאות לאימות ההוצאה(3).

מתנות לעובדים בעבור אירועים אישיים - כאשר מדובר במתנה הניתנת בגין אירוע אישי של עובד, תותר המתנה גם ללא זקיפתה לשכר העובד, עד תקרה מרבית שנתית הזהה לתקרת שווי המתנה הניתנת לבעלי קשר עסקי עם העסק, כאמור לעיל(4).

מתנות לעובדים - מתנות לעובדים שאינן לאירוע אישי של העובד, תותרנה בניכוי כהוצאה בידי המעביד, בתנאי שנזקפו לשכר העובד כהכנסת עבודה. דהיינו, נוכה משווי המתנה מס הכנסה כחוק. מדובר במתנות הניתנות לכלל העובדים, כגון: מתנות לחגים או במסגרת אירועים כלליים של המעביד לעובדיו. שווי מתנות שניתנו שלא באמצעות השכר יגולם וינוכה ממנו מס במקור(5).

העברות לוועדי עובדים - השתתפות המעביד בפעילות של ועד העובדים, כאשר ניתן לזהות את הסכום שהועבר לעובד כמתנה, בכסף או בשווה כסף, תגולם ותיזקף לעובד כטובת הנאה בשכר שממנה יש לגלם מס במקור. חובת חיוב המס עלולה לחול גם על ועד העובדים המעביר את המתנות שניתנו על ידי המעסיק לעובדים(6).

כאשר לא ניתן לזהות את הסכום שהועבר לעובד. דהיינו, השתתפות המעביד אינה מחושבת לפי מספר המשתתפים בפועל באותו אירוע. כגון: מסיבת סוף שנה, יום ספורט או חגיגת יובל ולא ניתן ליחסה לעובד ספציפי - לא ייעשה גילום מס, אלא ישולמו בגינה מקדמות על חשבון הוצאות עודפות(7).

כאשר המתנות הניתנות לבעלי קשר עסקי או לעובדים, הנן בסכומים משמעותיים או ניתנו בתדירות רבה, כגון: סופי שבוע, נסיעות לחו"ל, מוצרי העסק, פרסים, בונוסים וכיוצא באלו , הרי מדובר למעשה, בתמורה נוספת שכמוה כתשלום לכל דבר. במקרה זה, ייתכן וחלה על נותן המתנה החובה לנכות מס במקור משווי המתנה, לפי הוראות הניכוי במקור. במקרה זה נדרש לדווח על פרטי מקבל מהמתנה כדי שההוצאות יהיו מוכרות(8).

(1) ראו תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב - 1972.

(2) התקרה להכרה במתנה כהוצאה מוכרת עומדת בינואר 2016 על סך של 210 ₪ לאדם לשנה בישראל, ו-15$ לאדם לגבי מתנה שניתנה מחוץ לישראל.  

(3) כאשר מדובר במתנות בעין, הרי יש להציג את מסמכי הקנייה של המתנות. כאשר מדובר במתנות הניתנות במזומן, מוצע לתת אותן בשיק או באמצעי תשלום שניתן לשמור העתק ממנו.

(4) בשנת המס 2016 התקרה היא בסך של 210₪ לשנה, ראו חוזר מ"ה 34/93 משפטית-ניכויים, "מתנות לעובדים", מיום 30.6.1993.

(5) לעניין "הגילום", ראו הרחבה בסעיף 3.32 לעיל.

(6) ע"מ 1136/07, הסתדרות המורים בישראל נגד פקיד שומה (ניתן ביום 20.7.2016).

(7) ראו חוזר מ"ה 34/93 משפטית-ניכויים, "מתנות לעובדים", מיום 30.6.1993. ראו הרחבה בפרק 15 ב"ספר הוצאות מוכרות במס" העוסק בנושא "הוצאות עודפות ומשמעותן".

(8) ראו הרחבה לגבי הוראות הניכוי במקור, בסעיף 1.12 לספר הוצאות מוכרות העוסק בנושא "ניכוי במקור כתנאי להכרה בהוצאות מסוימות".


מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

 www.ralc.co.il 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק