okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

שינוי מדיניות בנוגע לחישוב שווי שימוש ברכב צמוד

ביום 6.9.2017 ישבה ועדת הכספים של הכנסת ודנה בהצעות לשינוי תחשיב שווי רכב צמוד בהתאמה לשימוש ושווי הרכב בפועל. במסגרת הדיון הועלו הצעות שונות לפיתרון הנושא כמפורט להלן

ביום 6.9.2017 התכנסה ועדת הכספים של הכנסת לדון באופן חישוב שווי השימוש ברכב צמוד לפי התקנות הנוכחיות שיש בהן הטלת מס מופרז וכבד שלא בצדק על עובדים רבים המקבלים רכב תפעולי ממעסיקם. הועדה דרשה מרשות המיסים לשנות את מדיניותה ביחס למיסוי רכבים צמודים המשמשים ככלי עבודה.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני הקציב לרשות המיסים פרק זמן של כחודש וחצי, על-מנת לבוא עם הצעות לשינוי המדיניות בנושא. אחרת, הועדה תקדם בעצמה צעדים לשינוי המדיניות בחקיקה.

הועדה דורשת לשנות את שיטת חישוב שווי המס, כך שיילקחו בחשבון מספר פרמטרים כגון: שנת הייצור של הרכב, מספר השנים שהרכב נמצא על הכביש, תוספות שנוספו לרכב כגון מיגון, במידה שהדבר מתחייב מאופי העבודה וכולי.

אין חולק כי רכב צמוד, הגם שהוא משמש לצורך ביצוע העבודה, הינו ברוב המקרים גם הטבה לעובד המחייבת בתשלום מס.

אך בתקנות שווי הרכב הקיימות אין מענה לסוגיות רבות. בין היתר, לגבי עובד שרכבו עמוס בציוד עבודה ללא אפשרות להשתמש ברכב לשימושו הפרטי, איש שיווק הנמצא כל היום על הכביש כאשר הרכב משמש להכנסתו, עובדים הנמצאים בכוננות אשר מחויבים לקחת עימם את הרכב ולהחנות אותו בביתם, רכבים ישנים אשר שווים העכשווי נמוך - אך המיסוי עליהם נקבע לפי שווים המקורי בעת שעלו לראשונה כחדשים על הכביש.  

כמו כן, הועלתה הטענה כי רשות המסים מעודדת להשתמש ברכב כבד, מעל 3.5 טון, שאינו נכלל בתקנות בניגוד לכל היגיון כלכלי ותחבורתי.  

בדיון הועדה הועלו הצעות שונות לנוסחה חדשה לתחשיב שווי השימוש הפרטי ברכב, כגון: התאמה לנוסחה במע"מ לפיה יוכרו 2/3 מהוצאות רכב ורק 1/3 מהם ייוחס לשימוש הפרטי ברכב. התקנת אמצעי טכנולוגי ברכב לניטור נסיעה פרטית או עסקית. קביעת תחשיב ספציפי לגבי רכבים ישנים או גדולים הנדרשים לצורכי המעסיק. הגבלת שיווי השימוש הפרטי עד סכום הוצאות הרכב בפועל בספרי המעסיק ועוד.  

מנגד הועלו טענות כנגד שינוי המדיניות, מאחר והרחבת הגדרת הרכבים לצרכי עבודה עלולה לעודד את הציבור לרכוש רכבים ולנסוע בהם ללא הגבלה, דבר היוצר פקקי תנועה רבים. המדיניות העכשווית מקטינה את שיעור הרכבים על הכביש.

מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, הציגה עמדה נחרצת נגד שינוי המדיניות, אך עם זאת נעתרה לבקשה לבחון אפשרויות לבצע שינויים.

נראה לנו כי הסוסים כבר יצאו מהאורוות והשינוי בנוסחאות תחשיב שווי השימוש הפרטי ברכב צמוד יבוא ובקרוב. נמתין, נראה ונקווה כי השינוי יחול גם באופן רטרואקטיבי לאחור, גם לגבי שומות וערעורי מס קיימים.

 


מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

 www.ralc.co.il 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק