okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

הארכת מועד דיווח של טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

ביום 6.3.2017 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר הארכת המועד להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (126) והגשת דיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856) לשנת המס 2016.

במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי מעביד או מנכה יגיש דו"ח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון. דו"ח מקוון הינו דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט או שודר באמצעות האינטרנט של רשות המיסים בישראל.

דו"ח כאמור, ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה חתום על ידי מעביד / משלם או מייצגו בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול (מוקד ניכויים) שבחטיבת שירות הלקוחות.

תאריך הגשת הדו"ח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

הנהלת רשות המיסים הודיעה כי החליטה להאריך את מועד הגשת הדו"חות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"חות 125 ו- 856 לשנת המס 2016, עד לתאריך 31.5.2017.

מעביד מנכה שישדר את הדו"ח לשנת המס 2016 עד ליום 31.5.2017, רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017.

מעביד מנכה אשר לא ישדר את הדו"ח עד ליום 31.5.2017, אך ישדר אותו עד ליום 30.6.2017 וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול בדואר ישראל לכתובת מוקד הניכויים מחלקת תפעול, ת.ד. 2648 (בית דניאל) ירושלים 91026, או להגישו במשרדי השומה - בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.


מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

 www.ralc.co.il 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק