גיליון אפריל 2018
 
 
 

ביטוח לאומי

 

גמלת לידה - חודשי אי עבודה בפועל של עובדת בהריון, טרם מתן היתר משרד העבודה לפטרה - יכללו בתקופת האכשרה

ב9 בינואר 2015 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתה של עו”ד הלפטק גלית (להלן: המבוטחת) וקבע כי למרות שלא עבדה בפועל לפני הלידה ולכאורה לא התקיימה תקופת אכשרה מספקת, היא זכאית לדמי לידה. בסיס השכר נקבע לפי השכר שהיתה מקבלת אילולא סיום העבודה שנכפה עליה ללא היתר.

תגמולי מילואים - מהי "יתרת התגמול" שהמעסיק חייב לשלם לעובדו

avikadosh1חוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק לשלם לעובד את "יתרת הגמול". יתרת הגמול הינה ההפרש בין התגמול שהועבר למעסיק עבור עובדו, לבין התשלום על חשבון התגמול שהמעסיק שילם לעובדו, בניכוי סכומים ששילם לעובד עקב עבודתו וסכומים שהיה משלם לעובד גם אילו נעדר מעבודתו.

גמלת נכות מעבודה לעובד עונתי על פי מכלול הכנסותיו בשנה שקדמה לתאונה

ב9/1/15 קיבל בית הדין הארצי לעבודה את ערעורו של רם ברקאי וקבע כי קצבת הנכות תשולם לו על פי מכלול הכנסותיו כשכיר וכעצמאי ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נפגע בעבודה. דמי הפגיעה בעבודה מנגד – ישולמו לפי ההכנסה המבוטחת ברבעון שקדם לפגיעה בלבד.

התקבלה תביעת עובדת ניקיון להכיר בפגיעה במרפקה

 

התובעת, עובדת ניקיון, הגישה תביעה להכיר בפגיעה במרפק ימין, כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק.

החזר דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות נפגעי עבודה

מקבל קצבה, שיש לו נוסף על הקצבה, הכנסה אחרת - החייבת בדמי ביטוח לאומי, מחוייב בדמי ביטוח בריאות בגין הכנסתו זו, ולא מנוכים דמי ביטוח בריאות מקצבתו.

תאונה בדרך לעבודה מהפסקה ממושכת, הוכרה כתאונת עבודה

ביום 8/7/2014 הכיר ביה"ד האזורי לעבודה בתאונה של יוסף גרין - נהג אוטובוס הסעות, כתאונת עבודה, למרות שהפגיעה אירעה במהלך הפסקה בעבודה,
כאשר הלך מבית הוריו 
לחניון שבו החנה את האוטובוס.

מהי 'דרך לעבודה' של עובדת מהבית?

ביום 2/9/2014 קבע ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 53174-09-12) כי תאונת דרכים שאירעה לעדי סימון בר, אינה בבחינת תאונת עבודה. המבוטחת עובדת בביתה והתאונה אירעה כשחזרה בבוקר מהסעת ילדיה לגן>>>

בג"צ תוחם את גבולות ההכרה ב"פגיעה בעבודה"

תאונת עבודה שאירעה במהלך חופשה מאורגנת מטעם המעסיק, לא הוכרה בבג"ץ - כתאונת עבודה>>>

בגין אותו פרק זמן לא ניתן לקבל גם קצבת שאירים וגם קצבת נכות מעבודה

ביום 25.11.2014 קיבל בג”ץ בעניינה של פלונית, את עמדת ביה”ד הארצי לעבודה וקבע כי כאשר קמה למבוטח זכאות לקבלת קצבת שאירים וקצבת נכות מעבודה בגין פרק זמן אחד, חל לגביהן הכלל הרגיל הקבוע בסעיף 320(ג)(1) לחוק הביטוח הלאומי האוסר על כפל קצבאות.

תאונה בהשתלמות למודעות עצמית כפגיעה בעבודה

ornazahביום 4 בפברואר 2014 ניתן פס"ד בביה"ד האזורי לעבודה בעניין פחימה אסתר (להלן - המבוטחת) (ב"ל 32756-08-13) שבו נקבע כי תאונת עבודה של שכירה במהלך השתלמות למודעות עצמית בבית מלון יש לראותה כפגיעה בעבודה.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק