גיליון אוגוסט 2019
 
 
 

ביטוח לאומי

 

קצבת נכות מעבודה מחושבת ע"פ ההכנסה טרם הפגיעה ולא טרם אישור הגמלה

ביה”ד הארצי לעבודה דחה את תביעתו של מאיר אלמקיס וקבע כי קצבת הנכות מעבודה תשולם לו על פי ההכנסה ששימשה בסיס לתשלום מקדמות במועד ההכרה בפגיעה ולא עפ”י דוחות מע”מ שהוגשו קודם לכן, או על פי דו”ח שנתי לפקיד השומה שהוגש לאחר מועד הפגיעה.

הבעל הוכר כעובד בפעוטון של אישתו - בניגוד לעמדת הביטוח הלאומי שראה בו שותף בעסק עם אישתו

 

ביום 20/01/2015 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתו של גדעון לבב לתשלום דמי אבטלה. ביה”ד הכיר במבוטח כעובד שכיר בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) שראה במבוטח ובבת זוגו, בני זוג העובדים בעסק משותף כעובדים עצמאיים.

מבוטחת שהמל"ל סיווגה תחילה כעצמאית ואח"כ כ 'עזרה משפחתית' - הוכרה בביה"ד כשכירה הזכאית לדמי אבטלה

ביום 17 בספטמבר 2014 קבע ביה”ד האזורי לעבודה (ב”ל 29324-07-13) כי ריקי כהן (להלן: המבוטחת) הייתה עובדת שכירה אצל בעלה בעסק, ולפיכך היא זכאית לדמי אבטלה כחוק. זאת בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) שקבע כי עבודתה של האישה הייתה בבחינת עזרה משפחתית מקובלת.

בתו של בעל חברה הוכרה כעובדת לעניין דמי לידה

ornazah

ביום 16 בדצמבר 2013 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה' את תביעתה של שאול ברין - לתשלום דמי לידה, וקבע כי בין המבוטחת לבין חברה בשליטת אביה התקיימו יחסי עובד ומעסיק, ואין מדובר בעבודה התנדבותית או בעזרה משפחתית.

דיווח במשך שנים על בת הזוג כ'עובדת' אינו מקנה זכאות לדמי אבטלה

ביה”ד האיזורי לעבודה דחה ביום 12 באפריל 2015 את תביעתה של אמירה סגל לתשלום דמי אבטלה.
לדעת ביה”ד, תשלום דמי הביטוח בעבורה במשך שבע שנים אינו יוצר עילה לקיומם של יחסי עבודה כיוון שמעורבותה בעסק נבעה ממעמדה כשותפה בעסקו של בעלה.

גמלת לידה - חודשי אי עבודה בפועל של עובדת בהריון, טרם מתן היתר משרד העבודה לפטרה - יכללו בתקופת האכשרה

ב9 בינואר 2015 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתה של עו”ד הלפטק גלית (להלן: המבוטחת) וקבע כי למרות שלא עבדה בפועל לפני הלידה ולכאורה לא התקיימה תקופת אכשרה מספקת, היא זכאית לדמי לידה. בסיס השכר נקבע לפי השכר שהיתה מקבלת אילולא סיום העבודה שנכפה עליה ללא היתר.

תגמולי מילואים - מהי "יתרת התגמול" שהמעסיק חייב לשלם לעובדו

avikadosh1חוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק לשלם לעובד את "יתרת הגמול". יתרת הגמול הינה ההפרש בין התגמול שהועבר למעסיק עבור עובדו, לבין התשלום על חשבון התגמול שהמעסיק שילם לעובדו, בניכוי סכומים ששילם לעובד עקב עבודתו וסכומים שהיה משלם לעובד גם אילו נעדר מעבודתו.

גמלת נכות מעבודה לעובד עונתי על פי מכלול הכנסותיו בשנה שקדמה לתאונה

ב9/1/15 קיבל בית הדין הארצי לעבודה את ערעורו של רם ברקאי וקבע כי קצבת הנכות תשולם לו על פי מכלול הכנסותיו כשכיר וכעצמאי ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נפגע בעבודה. דמי הפגיעה בעבודה מנגד – ישולמו לפי ההכנסה המבוטחת ברבעון שקדם לפגיעה בלבד.

התקבלה תביעת עובדת ניקיון להכיר בפגיעה במרפקה

 

התובעת, עובדת ניקיון, הגישה תביעה להכיר בפגיעה במרפק ימין, כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק.

החזר דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות נפגעי עבודה

מקבל קצבה, שיש לו נוסף על הקצבה, הכנסה אחרת - החייבת בדמי ביטוח לאומי, מחוייב בדמי ביטוח בריאות בגין הכנסתו זו, ולא מנוכים דמי ביטוח בריאות מקצבתו.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק