פנסיה וגמל

 

הוראות לעניין בחירת קופת גמל, רקע ודגשים:

תחילה נבין מהי קופת ברירת מחדל , קופת ברירת מחדל זו קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם , או מכוחם , לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף 20 (ב) לחוק קופות גמל , במקרה שהעובד לא בחר בקופת גמל אחרת לאחר שניתנה לו ההזדמנות לעשות כן.

רקע: בהתאם לסעיף 20(א) לחוק קופות גמל, עובד זכאי להצטרף כעמית לקופת גמל , לפי דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת גמל כאמור. 

בנוסף נקבע כי מעסיקו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקד בקופה מסוימת .

סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל קובע כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר בקופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, לקופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם.

רשות שוק ההון מצאה כי עובדים רבים במשק משצטרפים לקופת ברירת מחדל שנקבעה לגביהם ולכן ישנה חשיבות רבה בהליך קביעת קופת ברירת המחדל, לדוגמה נמצא כי קיימים לא מעט הסכמי ברירת מחדל ששיעורי דמי הניהול שקבועים בהם הם השיעורים המקסימליים שניתן לגבות בקרנות פנסיה ( דמי ניהול מההפקדה החודשית -6% , דמי ניהול מהצבירה הכוללת 0.5%).

בנוסף, ישנם מעסיקים שלא היה להם כלל הסכם עם חברה מנהלת להפקדה לקופת ברירת מחדל.

הפתרון: מתחלק לשלוש ועל המעסיק ישנה חובה לפעול בהתאם

1.עבור כל אותם מעסיקים שלא התקשרו בהסכם פרטני עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה ולא היו מעוניינים לבצע בעצמם מכרז לבחירת קופת ברירת מחדל (ראה סעיף 2), רשות שוק ההון ביצעה מכרז לקביעת שתי קרנות ברירת מחדל והחברות שזכו הן מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ החל מים 01/11/2016 ועד ל 31/10/2018 , להלן שיעורי דמי הניהול שתגבה כל חברה:

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ:

• 0.01% מהצבירה הכוללת

• 1.31% מההפקדות החודשיות

 הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

• 0.001% מהצבירה הכוללת

• 1.49% מההפקדות החודשיות

שיעור דמי הניהול מעמיתים חדשים במהלך התקופה שבה היא קרן ברירת מחדל נבחרת , יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצטרפותם לקרן.

2. מעסיקים שמעוניינים לבצע בעצמם מכרז לבחירת קופת ברירת מחדל, יש לבצע זאת לפי הקריטריונים הבאים:

• מדד שירות

• תשואה במסלול השקעה ברירת מחדל לתקופה של 5 שנים

• שיעור דמי ניהול , משקל דמי הניהול לא יפחת מ-50%

תקופת ההסכם מקסימום 5 שנים

 

3. סעיפים 1 ו- 2 לא יחולו עבור מעסיקים שהיה להם הסכם ברירת מחדל בתוקף עם חברה מנהלת ב 13/03/2016 ועד לתום ההסכם אך לא יאוחר מיום ה 31/03/2019 , לאחר המועד הנ"ל יהיה עליהם לפעול לפי סעיף 1 או 2 בהתאם לבחירתם.

 

 השינוי:  ב 3/12/2017 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2017-9-25 "הוראת לעניין בחירת קופת גמל-תיקון" 

רשות שוק ההון מצאה שקיימים לא מעט הסכמי ברירת מחדל ששיעורי דמי הניהול שקבועים בהם הם השיעורים המקסימליים שניתן לגבות בקרנות הפנסיה ( דמי ניהול מההפקדה החודשית -6% , דמי ניהול מהצבירה הכוללת -0.5%) ולכן נקבע כי עבור אותם מעסיקים שהיו להם הסכמים ברי תוקף ב 13/03/2016 (ראה סעיף 3) ושיעורי דמי הניהול בהסכמים הנ"ל היו המקסימליים אזי ב 31/03/2018 פג תוקפו של ההסכם ועליהם לפעול לפי סעיף 1 או 2 בהתאם לבחירתם. 

חשוב: מעסיק שעדיין אין לו הסכם ברירת מחדל עם חברה מנהלת או לחילופין קיים הסכם ברירת מחדל אבל כולל שיעור דמי ניהול מקסימליים חובתו לפעול בהתאם לסעיף 1 או 2 .

לסיכום: החלטות שאנחנו כמעסיקים נעשה היום הם אלו שישפיעו על רמת החיים של העובדים שלנו כאשר יגיעו לגיל פרישה ולכן ישנה חשיבות רבה לפעול בהתאם להוראות.

בכתבה הבאה התייחס לנושא נוהל קבלת עובד חדש ,שינוי קופה ע"י עובד קיים , מסמכים שעל המעסיק להעביר (בעקבות חוזר גופים מוסדיים 2017-524 "קבלת מידע ואישור ממעסיקים" מ 01/01/2018 ) והגדרות בקובץ המבנה האחיד.


מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

 


 

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.