יוסי חכם, עו"ד
 
 
 

יוסי חכם, עו"ד

 

24/03/20  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

חיוב עובדים לשהות בבידוד בית הינו חלק ממלחמת המנע בנגיף הקורונה. כצעדי מנע נקבע על ידי משרד הבריאות באופן גורף כי השבים לישראל מכל יעד בעול...

24/03/20  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

שאלות ותשובות הנוגעות לחופשה בתשלום, בזמן הקורונה. ...

11/11/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם במצב בו ההסעה מקדימה בצורה משמעותית את שעות העבודה זכאים העובדים לתשלום? ...

11/11/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם ניתן לפדות חופשה שנתית בכסף במהלך תקופת העבודה? האם רשאי מעסיק לשלם לעובד תשלום כספי חלף הוצאתו לחופשה לפי החוק? ...

28/10/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

לא אחת עובד מקבל נוסף לשכרו השעתי גם תשלום בגין עמלות מכירה. האם כאשר מחשבים את דמי החגים לעובד יש לכלול גם את העמלות או רק את השכר השעתי? שאל...

22/09/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

ביום 2/9/19 דחה בית הדין הארצי לעבודה את הערעורים אשר הוגשו על ידי שני הצדדים במסגרת סכסוך קיבוצי בין קפה נואר להסתדרות. ...

25/07/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

רבות נכתב על נטל ההוכחה בתביעות לשכר עבודה או לשעות נוספות. שאלה זו מקבלת משנה חשיבות כאשר אין בנמצא דוחות נוכחות המפרטים את שעות העבודה של ה...

25/07/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם התפטרות עובדים אשר באה לרגל קליטתם בהעסקה ישירה על ידי מזמין השירות הינה התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים בדין מפוטר? ...

26/05/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

ביום 1/1/19 נכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק צמצום השימוש במזומן") אשר מטיל הגבלות על השימוש במזומנים ובשיקים סחירים. ה...

17/04/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

שאלה בריאיון עבודה עלתה למעסיק 5,000 ש"ח: מועמד לעבודה טען כי לא התקבל לעבודה בשל גילו, וביסס תביעתו בכך שנשאל לגילו בעת ריאיון העבודה. העובדה ...

17/04/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם יש להפריש לקרן פנסיה מתשלום אשר משולם לעובד בגין היעדרות ביום הבחירות אשר הינו יום שבתון? (להרחבה קראו על יום הבחירות וההשלכות בדיני עב...

25/03/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

יום 9/4/19 נקבע כמועד הבחירות לכנסת ועימו מגיע גם יום הבחירות אשר מוגדר כיום שבתון. להלן הסברים הנוגעים להעסקת עובדים ביום הבחירות: ...

24/02/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם יש צורך בהיתר של משרד העבודה לשם פיטורי עובדת בהיותה בהיריון או במהלך התקופה המוגנת כאשר הפיטורים עתידיים להיכנס לתוקף רק לאחר התקופה ה...

28/01/19  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

על-מנת להשוות תנאיהן של נשים שעוברות טיפולי פוריות לנשים בהיריון, התפרסם ביום 6 בינואר 2019 התיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 61) אשר קובע כי נשי...

25/11/18  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

מטרת החוק המוצע היא לעדכן הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, הנוגעות לאורך שבוע העבודה, וכן לעדכן הוראות חוק שכר המינימום, הנוגעות לגובה שכר המי...

17/09/18  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

בתאריך 30.10.18 צפויות להתקיים בישראל הבחירות לרשויות המקומיות למועצות האזוריות. על ההשפעות דיני העבודה בעניין זה על יחסי עובד מעסיק, במאמר שלפ...

17/09/18  - 

יוסי חכם, עו"ד פנסיה וגמל

PDF mail

ערב החגים הבאים עלינו לטובה נשאלת השאלה האם יש להפריש לקרן הפנסיה הפרשות בגין דמי חגים. ...

29/07/18  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם ניתן לקזז בין שעות אשר שולמו בחודש מסוים מעבר לשעות אותן עבד העובד בפועל אל מול חודש בו עבד העובד שעות נוספות בגינן קיבל תשלום בחסר.  ...

29/07/18  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

פסק דין חדש של בית הדין הארצי לעבודה מחדד מקרים בהם חרף פסיקות קודמות של בית הדין לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל בחברה. לשאלה זו חשיבות...

20/06/18  - 

יוסי חכם, עו"ד דיני עבודה

PDF mail

האם יש לשלם תוספת שעות נוספות גם על עמלות שמקבל עובד? ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק